Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
Çap edildi 31.03.2024
408

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Sizi hem-de Türkmenistanyň halkyny ajaýyp Nowruz baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý, bahara mahsus täzeleniş we şatlyk ruhy dünýämize sazlaşyk, bagtyýarlyk getirsin, özümize bolan ynamymyzy has-da pugtalandyrsyn hem-de dünýäniň ähli halklarynyň arasynda dostlugyň, hyzmatdaşlygyň bähbidine asylly maksatlara ýetmekde bize ýardam etsin!

Size we Siziň ýakynlaryňyza, ajaýyp ýurduňyzyň ähli ýaşaýjylaryna berk jan saglyk, abadançylyk, ýagşy umytlaryňyzyň hasyl bolmagyny arzuw edýärin.

Rustam MINNIHANOW,
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutany, “Russiýa — yslam dünýäsi” strategik garaýyş toparynyň başlygy.

Soňky habarlar
15.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 45 million 320 müň dollaryndan gowrak boldy
15.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara
15.04
Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara
14.04
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
14.04
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
14.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
14.04
Aşgabatda geçiriljek halkara hokkeý ýaryşyna bagyşlanan mediaforum
12.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
12.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
12.04
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady
top-arrow