Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmak hakynda
Çap edildi 07.03.2024
1277

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Diýarymyzda gazanylýan üstünlikler, amala aşyrylýan düýpli özgertmeler hemişelik Bitarap Watanymyzy dünýäniň öňdebaryjy ýurduna öwürýär. Alnyp barylýan beýik işler merdana halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, jemgyýetimiziň mundan beýläk-de kämilleşmegi üçin amatly şertleri döredýär. Bedew bady bilen öňe barýan ýurdumyzyň gazanýan üstünliklerinde, eýeleýän belent sepgitlerinde zähmetsöýer zenanlaryň hem paýy uludyr.

Ýaş nesillerimizi ata Watanymyza we merdana halkymyza wepaly, sagdyn, ruhubelent adamlar edip ýetişdirmekde kalby mähirden doly eneleriň örän uly hyzmaty bardyr. Mukaddes maşgala ojagyny gorap saklamakda, ogul-gyzlaryna gadymdan gelýän däp-dessurlarymyza laýyk edep-terbiýe bermekde, jemgyýetimiziň agzybirligini has-da berkitmekde olar bahasyna ýetip bolmajak işleri bitirýärler. Eziz perzentlerinde ynsanperwerlik, ahlaklylyk, lebzihalallyk, zähmetsöýerlik häsiýetlerini kemala getirýän, ýürekleri mähirden hem-de buýsançdan doly, yhlasly zähmeti bilen berkarar Watanymyzyň abraýyny belende göterýän mähriban enelerimiziň Garaşsyz döwletimizde hormat-sarpasy örän ýokarydyr. Merdana ata-babalarymyzyň türkmen jemgyýetiniň sagdyn ösüşini esaslandyrýan maşgala ojagynda ene mähremligine aýratyn hormat goýup, ony mukaddeslige deňemek ýaly ajaýyp ýörelgelerinden ugur alyp, ýurdumyzyň bagtyýar geljegini kepillendirýän mynasyp nesli ösdürip we terbiýeläp ýetişdirmekde belent başly enelerimiziň bitirýän ägirt uly hyzmatlaryny nazara almak bilen, karar edýärin:

Sekiz we şondan köp çagany dünýä inderen hem-de mynasyp terbiýeläp ýetişdiren şu enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyny dakmaly:

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 140-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiniň mugallymy Ogulşeker Çarydurdyýewna Hanowa;

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Aşgabat şäherindäki 158-nji çagalar bagynyň terbiýeçisi Miwejemal Amanmyradowna Hangeldiýewa;

Ahal welaýatynyň we Aşgabat şäher «Türkmenstandartlary» döwlet gullugynyň Merkezi barlaghanasynyň administratiw hojalyk bölüminiň hünärmeni Çemen Myradberdiýewna Ödäýewa;

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Bagtyýarlyk etrap Arassaçylyk müdirliginiň işçisi Meňli Orazmyradowna Öwezowa;

Aşgabat şäher häkimliginiň Jemagat hojalygy müdirliginiň Aşgabat şäher Arassalaýyş, abadanlaşdyryş birleşiginiň Suw çüwdürimlerini, seýilgähleri ulanmak we hyzmat etmek trestiniň işçisi Mährisoltan Artykmyradowna Hudaýberdiýewa;

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Aýgül Hojamyradowna Berdiliýewa;

Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Wepaýewna Ballyýewa;

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Haltäç Rejepgulyýewna Annamuhammedowa;

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Ogulabat Öwezgeldiýewna Garlyýewa;

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Güljemal Rejepmuhammedowna Hanlyýewa;

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Jumageldiýewna Orazowa;

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabyndan öý hojalykçy Şargiýa Wagifowna Remazanowa;

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Dünýä Jumadurdyýewna Agageldiýewa;

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabyndan öý hojalykçy Mährijemal Rozygylyjowna Babajiýewa;

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Oraztäç Gurbanberdiýewna Begensowa;

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Ogulabad Jumagulyýewna Çöpliýewa;

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Muhametberdyýewna Gulagahanowa;

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Ýazjemal Altymyradowna Saryhanowa;

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Jumamuhammedowna Akgaýewa;

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Ruhabat dokma toplumynyň Ýüplük fabriginiň gaplaýjysy Bahargül Muhammetmyradowna Nurberdiýewa;

Türkmenbaşy jins toplumy «Gap-Türkmen» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň tikin fabriginiň operatory Şabibi Ataýewna Ýazowa;

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Baýramberdiýewna Annaýewa;

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulgerek Alladurdyýewna Annaýewa;

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Baýramgül Aliýewna Atalyýewa;

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulnabat Niýazberdiýewna Gylyçdurdyýewa;

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Mähek Aşyrnyýazowna Hezretgulyýewa;

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Jumaýewa;

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Annaorazowna Rejepowa;

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan öý hojalykçy Altyngül Allaberdiýewna Taňryberdiýewa;

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Täzegül Aşyrmyradowna Bäpbäýewa;

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Batygül Orazmämmedowna Hojaberdiýewa;

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Amangül Rejepgeldiýewna Jumanowa;

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Meretmuhammedowna Seýitliýewa;

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Akbibi Hojamyradowna Söýünowa;

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndan öý hojalykçy Amansoltan Gurbannazarowna Welmuhammedowa;

Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndan öý hojalykçy Aýgül Gurbanbaýewna Ballyýewa;

Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndan öý hojalykçy Ogulnabat Agaýewna Çaryýewa;

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Gunça Tuwakmyradowna Atdakowa;

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Amangül Arazmyradowna Durdyýewa;

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Ogulnar Meredowna Nurmyradowa;

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Oguljeren Baýramgeldiýewna Orazmuhammedowa;

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Ogulbahar Saparaliýewa;

Ahal welaýatynyň Tejen etrabyndan öý hojalykçy Merjen Omarowna Ýaranowa;

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Selbi Öwezmyradowna Gulakowa;

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Gülşat Tirkişýewna Gurbanowa;

Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrabyndan öý hojalykçy Orazgözel Taganowna Taganowa;

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Täçnabat Nurgylyjowna Baýramgeldiýewa;

Ahal welaýatynyň Sarahs etrabyndan öý hojalykçy Patma Meretdurdyýewna Rozyýewa;

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Balkan welaýatyndaky köpugurly hassahanasynyň keseli anyklaýyş we barlaghana bölüminiň barlagçy-şepagat uýasy Sonagül Hudaýberdiýewna Aşyrowa;

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Ogulnäzik Immangulyýewna Durdyýewa;

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Güljahan Aşyrdurdyýewna Kaýupowa;

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Mährijemal Toýmämmedowna Ödegurbanowa;

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Täçgül Meretgulyýewna Atageldiýewa;

Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherinden öý hojalykçy Meňligül Güýçmämmedowna Ýarjanowa;

Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabyndan öý hojalykçy Jennet Amandurdyýewna Saparowa;

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat şäherinden öý hojalykçy Gülbäbek Durdymämmedowna Gulgeldiýewa;

Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabyndan öý hojalykçy Täzegül Gurbanowna Atabaýewa;

Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndan öý hojalykçy Gurbangül Ahmedowna Nazberdiýewa;

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndan öý hojalykçy Gülaýym Gylyçtaganowna Hydyrowa;

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabyndan öý hojalykçy Maýagül Saparowna Gurbanowa;

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gülbahar Pirgulyýewna Ataýewa;

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Dursuntuwak Şirowa;

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Oguljemal Arazbaýewna Ödäýewa;

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Nargiza Matkurbanowna Kurambaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Hurşida Tursunbaýewna Koçkarowa;

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Tawus Ýazmuradowna Şyhyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherinden öý hojalykçy Mubarak Rozumbaýewna Babaýewa;

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky 21-nji çagalar bagynyň terbiýeçisiniň kömekçisi Feruza Buwahanowna Rozmetowa;

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndaky 85-nji orta mekdebiniň tam süpürijisi Şirinjemal Bahşiýewna Mämedowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Naima Jumageldiýewna Saryýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Şahnoza Bahtyýarowna Şeripowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Güljan Hudaýnazarowna Rozyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Maýagözel Begjanowna Begjanowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gülälek Geldinazarowna Gaýlyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Maýa Nurýagdyýewna Hommadowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Jemile Kakaýewna Taýjanowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Baýramsoltan Orazgeldiýewna Garaşowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Dürli Gurbanbaýewna Paşyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Senemgül Baýramowna Seýidowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Baýrambike Meretdurdyýewna Ýazowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Feruza Rejepbaýewna Ýaraşowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Humaý Gurbanowna Selimowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Nartäç Ilamanowna Şiriýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Güljahan Tirkeşowna Alyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulboldy Dädebaýewna Nazarowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulsoltan Begdurdyýewna Baýramdurdyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Iroda Bahşillaýewna Durdiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Hosiýat Reýimbaýewna Halbaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Nargiza Pirnepesowna Jumabaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Hurma Amankulyýewna Geldiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulmeňli Abdyrahmanowna Hekimowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Sähragül Hudaýberdiýewna Jumabaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulbagt Tuwakowna Şiriýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Almahan Şamuratowna Hojaniýazowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Oguldöndi Kurbanowna Hudaýberdiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Oýgul Aşyrbaýewna Ibadullaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Hafiza Öwezýazowna Rejepbaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Nabat Öräýewna Nepesowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Gubatäç Orazgulyýewna Nuryýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Jahan Aşyrowna Amaşowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Näzikjemal Rejepmyradowna Pirjikowa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Jumagül Kuwadowna Paltaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabyndan öý hojalykçy Ogulboldy Kuwatowna Täçnepesowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Mähri Rejepowna Orazdurdyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Bazarbaýewna Wopaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bossan Peýşemowna Baýramowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Täzegül Jumageldiýewna Abdyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Arzygül Hojaýewna Sapaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Kumiş Ýusupowna Arazowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Ýaňyl Duşambaýewna Rozybaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Muhabbat Urazmatowna Ýuldaşowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Bahar Arazbaýewna Ödäýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Jennet Halbaýewna Saryýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Arzygül Ilnazarowna Nurmuhammedowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Äşe Bazarowna Sarytaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Suraý Abdullaýewna Annaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Şirinjemal Hojamyradowna Meredowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Patma Guwançewna Durdyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Tylla Ilamanowna Pirişowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Göwher Mämetnazarowna Ilamanowa;

 Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gunça Dädebaýewna Çaryýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Aýnabat Kakabaýewna Aşyrowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gulowser Gazakbaýewna Soýegowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Jennet Jumageldiýewna Ataýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Tawus Bäşimowna Kakabaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Täzebaýewna Esenowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gülnabat Gurbanbaýewna Amannazarowa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Gunça Amangeldiýewna Törebaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabyndan öý hojalykçy Miwe Goçumowna Rejepowa;

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndaky 15-nji orta mekdebiniň mugallymy Täçbibi Hezretgulyýewna Kasymowa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Amangül Sultanowna Maşşyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Göwher Mämedowna Baýramowa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Nargiza Ýuldaşbaýewna Haýtbaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Gyzylgül Täjibaýewna Dädebaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Darmon Saparbaýewna Bazarbaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Sährajemal Tirkeşowna Hojadurdyýewa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Maral Arazgeldiýewna Kakaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Bägul Gurtjanowna Soýunowa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Dünýä Jelaledinowna Kemalowa;

Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabyndan öý hojalykçy Ogulbibi Şamyradowna Goşaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Zamira Allaýarowna Jumaniýazowa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Nilufar Torabaýewna Rejepowa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Zybagözel Çarýarowna Pirbaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Zumrad Erkinowna Dusçanowa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Miýassar Duşamowna Maşaripowa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Dilfuza Bahtiýarowna Atajanowa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Gulşirin Ýegenbaýewna Metmuradowa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Firýuza Kurambaýewna Saburowa;

Daşoguz welaýatynyň Şabat etrabyndan öý hojalykçy Salomat Ibragimowna Ýuldaşowa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Halžan Ismaýylowna Siýtimowa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Umida Kamiljanowna Zaripowa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Öwşin Turdimuratowna Garliýewa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Dünýägözel Nurjanowna Aşyrowa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Aýbölek Dädebaýewna Gurbankylyçowa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Bibigözel Kadyrgulyýewna Taňryberdiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Nowçagül Baýramatowna Ataýewa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Nargiza Kadambaýewna Ýusupowa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Ejegül Bazarowna Begliýewa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Gülistan Jumageldiýewna Atjikowa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Gunça Bazarbaýewna Meredowa;

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabyndan öý hojalykçy Ogulbagt Rejepniýazowna Öwezniýazowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Bahargül Karmedowna Atamedowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Dursun Kakabaýewna Gökleňowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Zöhre Garlyýewna Gurbangeldiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Şemşat Atabekowna Potalakowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Oguljennet Käbişowna Ýakubowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gulbahar Rejepgylyjowna Atdekowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Dursungül Pirgulyýewna Gapurowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Maýagözel Muhametkulyýewna Ataýewa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Miwe Arazmuhammedowna Kakajanowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Şirin Bazarbaýewna Annageldiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Baýramtäç Gurbanowna Atajanowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gulendam Arazgeldiýewna Kutiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Merýem Nurmyradowna Amanowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Dursunjemal Tirkeşowna Atanýazowa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Ogulgerek Allamberenowna Garaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Saparbibi Kakabaýewna Kurbanbaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabyndan öý hojalykçy Gulžemile Meretgeldiýewna Çaryýewa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Ogulnur Begnepesowna Annageldiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Gulandam Altyýewna Artykowa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Kitjikgül Myradowna Seýidowa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Güljahan Hangylyjowna Gurbannazarowa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Aýşat Maksadowna Tuwaknazarowa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Lale Muhammedowna Ýazberdiýewa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Aýbibi Jumamyradowna Allaşowa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Aýnur Ýusupowna Nurjanowa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Meržen Orakbaýewna Dadebaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Täçnur Nurgulyýewna Esakaýewa;

Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabyndan öý hojalykçy Amangül Nazarowna Ýakupowa;

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinden öý hojalykçy Salamat Rejepbaýewna Rejepowa;

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengündogarnebitgurluşyk» gurluşyk-gurnama trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň ýaşaýyş jaýlar meýdançasynyň işçisi Baýramgül Wiktorowna Hudaýbergenowa;

Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndan öý hojalykçy Aýperi Bazarowna Aşirowa;

Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndan öý hojalykçy Oguljemal Dawletbaýewna Begmuradowa;

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndan öý hojalykçy Ogulgerek Akmyradowna Jumaýewa;

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndan öý hojalykçy Mähriban Ýaraşgeldiýewna Jomartowa;

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndan öý hojalykçy Kamila Ahmetjanowna Ibragimowa;

Lebap welaýatynyň Dänew etrabyndan öý hojalykçy Nartaç Jumamuradowna Saparowa;

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Narsoltan Şirmuhammedowna Orazmyradowa;

Lebap welaýatynyň Saýat etrabyndan öý hojalykçy Jemal Atamyradowna Togtaýewa;

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Aýjemal Akmuradowna Allamuradowa;

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Gülnabat Rejepowna Nobatowa;

Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndan öý hojalykçy Dürli Rozygulyýewna Şükürowa;

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky 10-njy orta mekdebiniň ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyrmak boýunça işçisi Jennet Akmuradowna Ýegelekowa;

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Ogulniýaz Begenjowna Janykowa;

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndan öý hojalykçy Zulfiýa Jumamuradowna Meredowa;

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Aýsultan Jorakulyýewna Altyýewa;

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Bibiparça Haýytmuradowna Kurbanowa;

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Akgül Baýramdurdyýewna Jumanazarowa;

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Maral Isakowna Saýdaliýewa;

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Gulendam Huşbahtowna Rahmanowa;

Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabyndan öý hojalykçy Gülzere Hoşwahtowna Huramowa;

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndaky 40-njy orta mekdebiniň mugallymy Täzegül Döwranowna Mamedowa;

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Dünýä Hydyrkulowna Açylowa;

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Umida Çaryýewna Namazowa;

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Gözel Çaryýewna Rejepowa;

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Rano Hemraýewna Hemraýewa;

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Merjen Abraýewna Ilhanowa;

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Ogulsere Berdiýewna Jumalowa;

Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabyndan öý hojalykçy Gülbahar Hojageldiýewna Rahmetowa;

«Mary deri-aýakgap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň hojalyk bölüminiň tam süpürijisi Swetlana Wladimirowna Hruşşýowa;

Mary welaýatynyň Mary şäherinden öý hojalykçy Gülşat Amanmuhammedowna Begdurdyýewa;

Mary welaýatynyň Jemagat hojalygy birleşiginiň Mary şäher Bagçylyk müdirliginiň işçisi Göwher Annamyradowna Bakyýewa;

Mary welaýatynyň Mary etrabyndan öý hojalykçy Gültäç Meretgeldiýewna Meredowa;

Mary welaýatynyň Mary etrabyndan öý hojalykçy Ýekaterina Mihaýlowna Rejepowa;

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Jennet Akmuhammedowna Meredowa;

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabyndan öý hojalykçy Gülnäzik Baýramdurdyýewna Bäşimowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Gulperi Rasulowna Reşidowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Nazatun Mustapaýewna Ajiýewa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Zylyha Huseýinowna Nasrullaýewa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Gülzada Reýimowna Dathudaýewa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Şamsatun Belalowna Seýithanowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Merjen Bäşimgeldiýewna Orazmämmedowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Bibinaz Rahmatullaýewna Şabekowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Alyma Dosmammedowna Agajanowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Nurjemal Gapurowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Bahar Sähetmyradowna Möwlamowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Sülgünjemal Annamyradowna Welmyradowa;

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabyndan öý hojalykçy Sona Kakadurdyýewna Esliýewa;

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Laçyn Jumadurdyýewna Guwwyýewa;

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Dursun Amangeldiýewna Annaýewa;

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Jemal Orazmyradowna Söýünowa;

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabyndan öý hojalykçy Läle Durdymyradowna Daňatarowa;

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Güneş Aşyrowna Hanowa;

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Gülälek Jumaniýazowna Öwezowa;

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Maperi Mamedowna Džanmamedowa;

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Buzurg Nowatowa;

Mary welaýatynyň Garagum etrabyndan öý hojalykçy Buzrug Karimowna Dosmamedowa;

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Magül Mämmetnurowna Siýahanowa;

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Gülşirin Ýakubowna Niýamedowa;

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Gülbagt Abdyreýimowna Ahmedowa;

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Nuratun Romatowna Nurbekowa;

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Şabibi Alepowna Nurbekowa;

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Rozatun Jumaýewna Nurbekowa;

Mary welaýatynyň Türkmengala etrabyndan öý hojalykçy Jamalatun Saýybowna Esenowa;

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Aknabat Jumageldiýewna Babaýewa;

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Nurbibi Rahmanowna Musaýewa;

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Gulperi Azamowna Huseinowa;

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Negbagt Kajirowna Muradalyýewa;

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Bibi Mametowna Anaýadowa;

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Mahym Hudaýberdiýewna Mamedowa;

Mary welaýatynyň Ýolöten etrabyndan öý hojalykçy Zylyha Nasyrowna Azymowa;

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Aýbölek Gaýgysyzowna Akgaýewa;

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Mähri Muhammetgeldiýewna Gylyjowa;

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Altyn Daňatarowna Nurklyçowa;

Mary welaýatynyň Murgap etrabyndan öý hojalykçy Enargul Hudaýberenowna Çaryýewa;

Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabyndan öý hojalykçy Olga Aleksandrowna Krylowa.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Soňky habarlar
15.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşa gatnaşyjylara
15.04
Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylara
14.04
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
14.04
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
14.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
14.04
Aşgabatda geçiriljek halkara hokkeý ýaryşyna bagyşlanan mediaforum
12.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
12.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
12.04
Türkmenistanyň Prezidenti O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady
12.04
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony Kosmonawtika güni bilen gutlady
top-arrow