Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygyny kabul etdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti «CLAAS» kompaniýasynyň ýolbaşçysy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygyny kabul etdi
Çap edildi 26.09.2023
463

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow GFR-iň «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň başlygy hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzeri kabul etdi.

Myhman duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maslahatlaşmaga döredilen mümkinçilik üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy bilen gutlady we ähli türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Şunda «CLAAS» kompaniýasynyň ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýandygy tassyklanyldy. Ýurdumyzda oňyn ykdysady hyzmatdaşlyk üçin amatly şertler döredildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow döwletimiziň baş baýramy mynasybetli gutlaglary we hoşniýetli arzuwlary üçin hanym Katrina Klaas-Mýulhoýzere minnetdarlyk bildirip, onuň şu saparynyň we meýilleşdirilen gepleşikleriň netijeleriniň «CLAAS» kompaniýasynyň türkmen bazaryndaky işini giňeltmäge, Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasyndaky işjeň hyzmatdaşlygy ösdürmäge ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Bellenilişi ýaly, «CLAAS» kompaniýasy köp ýyllaryň dowamynda ýurdumyz bilen gatnaşyk edýär, hyzmatdaşlygyň netijeli usullary ýola goýlup, oňyn tejribe toplandy. Kompaniýanyň ýöriteleşdirilen oba hojalyk tehnikalary Türkmenistanyň toprak-howa şertlerinde özüni oňat tarapdan görkezdi, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň ikisinde bu kompaniýanyň okuw merkezleri hereket edýär. Şunuň bilen baglylykda, türkmen tarapynyň germaniýaly hyzmatdaşlarymyzyň geljekki hyzmatdaşlyk babatda tekliplerine garamaga taýýardygy tassyklanyldy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we «CLAAS» kompaniýasynyň paýdarlar jemgyýetiniň başlygy, German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň ýolbaşçysy Katrina Klaas-Mýulhoýzer netijeli ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň mundan beýläk-de okgunly ösdüriljekdigine, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Soňky habarlar
11.12
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 83 million 643 müň dollaryndan gowrak boldy
10.12
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Geljekde-de mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda ähli zerur işler amala aşyrylar
09.12
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
09.12
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
08.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
07.12
«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara
07.12
Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow