Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda degişli resminama gol çekdi
Resmi
Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda degişli resminama gol çekdi
Çap edildi 06.09.2023
693

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

1-nji derejeli ýurist Serdar Kakamyradowiç Apbekow Arkadag şäheriniň prokurorynyň orunbasary wezipesine;

1-nji derejeli ýurist Medetmuhammet Pendigulyýewiç Rahmannazarow Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Ymamberdi Rejepnyýazowiç Nuryýew Arkadag şäheriniň Gorjaw etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Röwşen Serdargulyýewiç Baýramsähedow Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Eziz Bäşimdurdyýewiç Agaýew Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesine;

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Myrat Bäşimowiç Myradow Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi.

Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň geňeşçisi Orazgeldi Gurbangeldiýewiç Golbaýew Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň prokurory wezipesinden;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nejep Mämmetamanowiç Taýlyýew Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy.


Soňky habarlar
27.09
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine sylaglary gowşurmagy tabşyrdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
27.09
Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
top-arrow