Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda degişli resminama gol çekdi
Resmi
Türkmenistanyň Prezidenti prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda degişli resminama gol çekdi
Çap edildi 06.09.2023
1341

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

1-nji derejeli ýurist Serdar Kakamyradowiç Apbekow Arkadag şäheriniň prokurorynyň orunbasary wezipesine;

1-nji derejeli ýurist Medetmuhammet Pendigulyýewiç Rahmannazarow Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Ymamberdi Rejepnyýazowiç Nuryýew Arkadag şäheriniň Gorjaw etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Röwşen Serdargulyýewiç Baýramsähedow Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň prokurory wezipesine;

2-nji derejeli ýurist Eziz Bäşimdurdyýewiç Agaýew Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesine;

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Myrat Bäşimowiç Myradow Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi.

Ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň geňeşçisi Orazgeldi Gurbangeldiýewiç Golbaýew Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň prokurory wezipesinden;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nejep Mämmetamanowiç Taýlyýew Mary welaýatynyň Baýramaly şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy.


Soňky habarlar
17.04
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
17.04
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky çykyşy
17.04
Halkyň abadançylygy – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry
17.04
Maryda täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy
17.04
Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi bäş sany halkara güwanama mynasyp boldy
17.04
Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.04
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijini kabul etdi
16.04
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
16.04
Halkymyzyň döredijilik kuwwaty — Watanymyzyň geljekki ösüşleriniň binýady
16.04
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşy: 2-nji tapgyryň netijeleri
top-arrow