Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.D.ATAÝEW hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY M.D.ATAÝEW hakynda
Çap edildi 06.09.2023
769

«Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

1-nji derejeli ýurist Meýlis Döwletgeldiýewiç Ataýewi Mary welaýatynyň prokurory wezipesine belläp, ony Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň prokurory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti, 

Türkmenistanyň Ýaragly 

Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 

6-njy sentýabry.

Soňky habarlar
27.09
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine sylaglary gowşurmagy tabşyrdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
27.09
Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
top-arrow