Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň PERMANY Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda
Çap edildi 06.09.2023
739

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji we 54-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

Tawus Kakageldiýewna Handurdyýewany Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Ahal welaýatynyň Babadaýhan etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden;

Babajan Gurbangeldiýewiç Welmämedowy Ahal welaýat kazyýetiniň başlygy wezipesine belläp, ony Ahal welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesinden;

Ahmetýar Kömekowiç Saparowy Ahal welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, şol kazyýetiň prezidiumynyň düzümine girizip, ony Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Geldymurad Ýoldaşowiç Rozyýewi Daşoguz welaýat kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine;

Güljan Jorakulyýewna Babanazarowany Lebap welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli;

Öwezmyrat Begmyradowiç Döwletowy Arkadag şäheriniň Kärizek etrabynyň kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Nurgeldi Bekmyradowiç Baýryýewi Arkadag şäheriniň Gorjaw etrabynyň kazyýetiniň kazysy wezipesine;

Gurbandurdy Öräýewiç Annaýewi Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrap kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine;

Jemşit Hesenowiç Hesenowy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine;

Döwlet Orazgulyýewiç Alowowy Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäher kazyýetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti, 

Türkmenistanyň Ýaragly 

Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2023-nji ýylyň 

6-njy sentýabry.


Soňky habarlar
27.09
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine sylaglary gowşurmagy tabşyrdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
27.09
Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
top-arrow