Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
Syýasat habarlary
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
Çap edildi 22.03.2023
1128

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň başlygy Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna syn etmek boýunça GDA-nyň toparynyň ýolbaşçysy hökmünde Aşgabada gelen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy.

Myhman hem-de wekilçilikli toparyň agzalary tamamlaýjy tapgyra gadam basan möhüm jemgyýetçilik-syýasy çäräniň çäklerinde merkezi saýlaw topary tarapyndan ýerine ýetirilen taýýarlyk işleri bilen tanyşdyryldy. GDA-nyň synçylar toparynyň işi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşylan aýratyn mesele boldy. Toparyň düzüminde Arkalaşygyň ýurtlarynyň parlamentarileri, görnükli jemgyýetçilik işgärleri, diplomatlar, GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň, Belarusuň we Russiýanyň parlament ýygnagynyň wekilleri, GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň işgärleri bar.

Duşuşykda bellenilişi ýaly, soňky ýyllarda Türkmenistanyň saýlaw kanunçylygynda uly özgertmeler amala aşyrylyp, ol halkara hukugyň umumy ykrar edilen kadalaryna doly laýyk gelýär. Dalaşgärleri hödürlemek hukugyndan jemi üç syýasy partiýa: Demokratik partiýa, Senagatçylar we telekeçiler partiýasy hem-de Agrar partiýa peýdalandy. Şeýle hem raýatlar toparlary öz dalaşgärlerini hödürlediler. Saýlawçylar bilen duşuşyklary guramak, telewideniýede, radioda, metbugat neşirlerinde çykyş etmek üçin dalaşgärleriň ählisine deň hukuklar we mümkinçilikler döredildi.

Milli we halkara synçylaryň işi üçin zerur şertler göz öňünde tutuldy. Munuň özi saýlawlaryň açyklyk, aýanlyk ýagdaýynda geçýändigine şaýatlyk edýär. Hususan-da, merkezi saýlaw toparynyň ýardam bermeginde ähli zerur tehnikalar we aragatnaşyk enjamlary, usuly gollanmalar bilen üpjün edilen toparyň ştaby açyldy.

GDA-nyň synçylary saýlawlara syn etmek bilen, eýýäm birnäçe duşuşyklary, şol sanda merkezi saýlaw toparynyň, Daşary işler ministrliginiň ýolbaşçylary bilen duşuşyklary geçirdiler. Şeýle hem käbir welaýatlardaky we Aşgabat şäherindäki uçastok saýlaw toparlarynyň işi bilen tanyşdylar. Saýlaw güni olar ses bermek we sesleri sanamak işine syn etmek üçin saýlaw uçastoklaryna baryp görmegi meýilleşdirýärler.

Synçylar üçin baý medeni maksatnama taýýarlanyldy. Welaýatlarda bolmagyň çäklerinde olar tebigy gözellikler we taryhy-medeni ýadygärlikler bilen tanyşýarlar.

S.Lebedew saýlaw möwsüminiň açyk bäsdeşlik esasynda we ýokary guramaçylyk derejesinde geçýändigini aýdyp, GDA-nyň synçylar toparynyň özüniň gutarnykly netijelerini saýlawlara syn etmegiň netijeleri boýunça jemleýji resminamada beýan etjekdigini belledi.

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary pursatdan peýdalanyp, 26-njy martda geçiriljek saýlawlara GDA-nyň synçylar toparyna çakylygy üçin merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçylaryna hoşallygyny bildirdi hem-de ýurdumyzda amala aşyrylýan demokratik özgertmeleriň ýolundaky möhüm ädim bolan bu jemgyýetçilik-syýasy çäräniň üstünlikli geçirilmegini arzuw etdi.

Soňky habarlar
17.04
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
17.04
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky çykyşy
17.04
Halkyň abadançylygy – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry
17.04
Maryda täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy
17.04
Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi bäş sany halkara güwanama mynasyp boldy
17.04
Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.04
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijini kabul etdi
16.04
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
16.04
Halkymyzyň döredijilik kuwwaty — Watanymyzyň geljekki ösüşleriniň binýady
16.04
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşy: 2-nji tapgyryň netijeleri
top-arrow