Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň prokurorlary wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak hakynda degişli gol çeken resminamasy
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň prokurorlary wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak hakynda degişli gol çeken resminamasy
Çap edildi 08.12.2022
443

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

2-nji derejeli ýurist Ýakup Çarymyradowiç Çarymyradow Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

1-nji derejeli ýurist Nedirguly Orazgulyýewiç Allanazarow Ahal welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ýustisiýanyň geňeşçisi Serdar Babajanowiç Çaryýew Balkan welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenildi;

ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Otuzowiç Hojamgulyýew Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi;

ýustisiýanyň geňeşçisi Döwran Aýdogdyýewiç Berdimyradow Daşoguz welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesine bellenilip, ol Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň prokurory wezipesinden boşadyldy;

1-nji derejeli ýurist Rahim Çaryýarowiç Çaryýew Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi;

2-nji derejeli ýurist Hangeldi Baýrammädowiç Mämiýew Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Maksat Hojamyradowiç Kulyýew Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň geňeşçisi Ruslan Geldimyradowiç Öwlýägulyýew Ahal welaýatynyň prokurorynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy;

ygtyýarlyk möhletiniň tamamlanmagy sebäpli, ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Atabeg Durdymyradowiç Golbaýew Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

Soňky habarlar
06.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy
05.02
Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady
05.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
05.02
Döredijilikli syýasat täze üstünlikleriň gözbaşydyr
04.02
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
03.02
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.A.USSANEPESOW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.G.HOJAMGULYÝEW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.A.MUHAMMEDOW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.S.SÖÝÜNOW hakynda
top-arrow