Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda
Çap edildi 08.12.2022
704

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 25-nji, 54-nji, 72-nji, 73-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

Annamyrad Geldimyradowiç Saryýewi Aşgabat şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Aşgabat şäher kazyýetiniň prezidiumynyň düzümine girizmeli we Mary welaýatynyň Baýramaly şäher kazyýetiniň başlygy wezipesinden boşatmaly;

Serdar Rozymyratowiç Allakowy Ahal welaýatynyň Tejen etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Ahal welaýatynyň Tejen etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesinden boşatmaly;

Maksat Çaryýewiç Jumaýewi Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrap kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli;

Maksat Muhommetmyradowiç Oratdyýewi Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;

Gurt Amandurdyýewiç Gurbandurdyýewi Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine bellemeli;

Öwezmyrat Gaýypowiç Mämedowy Mary welaýatynyň Baýramaly şäher kazyýetiniň kazysy wezipesine belläp, ony Lebap welaýatynyň Darganata etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesinden boşatmaly;

Çarynepes Pirnepesowiç Pirnepesowy Mary welaýatynyň Ýolöten etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesine bellemeli we oňa bäşinji hünär derejesini bermeli;

Döwlet Atamyradowiç Babaýewi Balkan welaýat kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Guwanç Genjibaýewiç Hudaýberdiýewi Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly;

Çaly Öwliýagulyýewiç Babaniýazowy Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrap kazyýetiniň administratiw we ýerine ýetiriş önümçiligi boýunça kazysy wezipesinden boşatmaly;

Nurgeldi Bekmyradowiç Baýryýewi Lebap welaýatynyň Köýtendag etrap kazyýetiniň kazysy wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti, 

Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy 

Serdar BERDIMUHAMEDOW.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 8-nji dekabry.

Soňky habarlar
06.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million dollaryndan gowrak boldy
05.02
Türkmenistanyň Prezidenti Täze Zelandiýanyň General-gubernatoryny gutlady
05.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
05.02
Döredijilikli syýasat täze üstünlikleriň gözbaşydyr
04.02
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyza we Ahal welaýatynyň Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyrdy
03.02
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisi
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany G.A.USSANEPESOW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.G.HOJAMGULYÝEW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.A.MUHAMMEDOW hakynda
03.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany M.S.SÖÝÜNOW hakynda
top-arrow