Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Daşary ýurtly işewürler binýatlyk ýagyny, nebit koksuny hem-de nah ýüplügini satyn aldylar
Ykdysadyýet
Daşary ýurtly işewürler binýatlyk ýagyny, nebit koksuny hem-de nah ýüplügini satyn aldylar
Çap edildi 14.11.2022
1145

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 13-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Gazagystanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen binýatlyk ýagy, türkiýeli işewürler bolsa nebit koksuny satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 10 million 265 müň dollaryna barabar boldy.

Manat serişdelerine Birleşen Arap Emirlikleriniň telekeçileri bahasy 7 million 580 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügini satyn aldylar.

Ýurdumyzyň işewürleri içerki bazar üçin jemi bahasy 4 million 123 müň manada barabar bolan plastik poddonlary satyn aldylar.

Soňky habarlar
08.12
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
07.12
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi
07.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Aly gyzy Gafarowany Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglamak hakynda
07.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
07.12
Türkmenistanda Sierra-Leone Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisindäki duşuşykda Azerbaýjanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy