Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara nebit we gaz sergisine we maslahatyna gatnaşdy
Ykdysadyýet
Türkmenistanyň wekiliýeti Halkara nebit we gaz sergisine we maslahatyna gatnaşdy
Çap edildi 03.11.2022
1237

Türkmenistanyň wekiliýeti 31-nji oktýabrdan 3-nji noýabr aralygynda Abu Dabi şäherinde (BAE) geçirilen Halkara nebit we gaz sergisine we ADIPEC maslahatynda gatnaşdy.

Halkara sergi meýdançasy bu ýerde energetika pudagynda baha emele getirmegiň ähli zynjyry boýunça önümleri, hyzmatlary we çözgütleri hödürlemek bilen, stendlerini görkezen iki müňden gowrak kompaniýanyň ünsüni özüne çekdi.

Bu abraýly foruma dünýäniň 40-dan gowrak ministrleri, şol sanda dünýä boýunça energetika liderleri, syýasatçylar we pudak hünärmenleri gatnaşdylar.

Türkmenistanyň pawilýony 13060 belgili stendde görkezildi we köpçülikde uly gyzyklanma döretdi.

Şeýle hem, halkara serginiň çäklerinde ADIPEC strategik we tehniki maslahatlar geçirildi, olara wise-premýer Şahym Abdyrahmanow hem gatnaşdy.

Möhüm çärä gatnaşyjylar geljekde energiýa zerurlyklaryny kanagatlandyrmakda wodorodyň orny, geosyýasy üýtgemeler şertlerinde energiýa pudagyndaky üýtgeşmeler we beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Soňky habarlar
07.12
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi
07.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Aly gyzy Gafarowany Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglamak hakynda
07.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
07.12
Türkmenistanda Sierra-Leone Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisindäki duşuşykda Azerbaýjanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
07.12
Türkmenistan — Azerbaýjan: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar