Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
“Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” neşiriniň nobatdaky sany
Jemgyýet
“Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” neşiriniň nobatdaky sany
Çap edildi 02.11.2022
1548

«Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary» neşiriniň 14-nji goýberilişi Watanymyzyň Bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» şygary astynda geçen 2020-nji ýylda ýurdumyzyň gazanan giň gerimli üstünliklerine bagyşlandy.

Neşir “Beýik maksatlar, saldamly gazanylanlar, ýagty geljek” atly syn-seljerme makalasy bilen açylýar. Onda jemgyýetiň döwlet-hukuk we syýasy ulgamyny kämilleşdirmegiň, milli ykdysadyýeti innowasion-senagat taýdan ösdürmegiň, halkyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmagyň, bilim, ylym, medeniýet, saglygy goraýyş, sport we syýahatçylyk ulgamlaryny özgertmegiň, halkara giňişlikde ýurdumyzyň eýeleýän ornuny pugtalandyrmagyň meseleleri toplumlaýyn beýan edilýär.

Bitaraplygyň şanly 25 ýyllyk senesi baýram edilen hem-de Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň täze rejelenen görnüşi kabul edilen 2020-nji ýyl halkymyzyň yhlasly we joşgunly zähmetine beslendi. Eýýäm taryha öwrülen şol ýyl Watanymyzyň abraýyny has-da belende göterdi, onuň parahatçylygyň, döredijiligiň we ösüşiň röwşen ýoly bilen ynamly öňe barýandygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Ýyl ýazgylarynyň nobatdaky goýberilişinde döwletimiziň iň täze taryhy, ýurdumyzyň syýasy we ykdysady kuwwatyny güýçlendirmek, halkyň durmuş abadançylygyny ýokarlandyrmak, ylym-bilim we medeni ösüşi ýokary derejä çykarmak maksady bilen, türkmen jemgyýetiniň ähli ulgamlarynda giň gerimli özgertmeleriň amala aşyrylmagyna gönükdirilip kabul edilen kanunlar, gol çekilen permanlar, kararlar, buýruklar hakynda Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň resmi materiallary esasynda, gysgaça maglumatlar berilýär.

Neşirde Ministrler Kabinetiniň, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisleri, wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatlary, Türkmenistanyň Prezidentiniň welaýatlara amala aşyran iş saparlary, daşary döwletleriň Baştutanlary, jemgyýetçilik-syýasy işgärler bilen halkara derejede geçiren duşuşyklary barada maglumatlar beýan edilýär. Wakalaryň wagt yzygiderliliginde beýan edilmegi okyjylara Watanymyzyň halkara giňişlikde öňe sürýän başlangyçlary hakyndaky maglumatlar bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Hususan-da, daşary ýurtlara amala aşyrylan saparlar hem-de myhmansöýer türkmen topragynda geçirilen ýokary derejedäki duşuşyklar barada synlar beýan edilipdir.

Aýry-aýry makalalar önümçilik we durmuş maksatly, şeýle-de köp sanly beýleki binagärlik desgalarynyň açylyş dabaralaryna bagyşlanýar. Olar ýurdumyzyň ykdysady kuwwatynyň artýandygynyň, halkymyzyň maddy abadançylygy baradaky yzygiderli aladanyň subutnamalarydyr. Umuman, ýyl ýazgylary parahatçylyk, döredijilik we ösüş ýoly bilen ynamly öňe barýan Watanymyzda amala aşyrylýan özgertmeleriň diňe bir üstünliklere beslenýändigini däl, olaryň giň gerimlidigini hem açyp görkezýär.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan çapa taýýarlanan “Beýik özgertmeleriň ýyl ýazgylary” neşiriniň 14-nji goýberilişi ilatyň, esasan-da, ýaşlaryň arasynda jemgyýetçilik-syýasy bilimleri wagyz etmek işinde gymmatly maglumatlaryň möhüm çeşmesi bolup durýar. Türkmen we rus dillerinde aýratyn kitap görnüşinde çap edilen neşir anyk beýan ediliş, ylmy-aňyýet häsiýetine eýedir hem-de ynsanperwer ylymlar bilen meşgullanýan alymlar, ýokary okuw mekdepleriniň we orta mekdepleriň mugallymlary, talyplar, jemgyýetçilik-syýasy işgärler üçin gollanma bolup hyzmat eder.

Soňky habarlar
25.09
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 26 müň dollaryndan gowrak boldy
24.09
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi
24.09
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
24.09
Türkmenistanyň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine
24.09
TDHÇMB-nyň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy
24.09
Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
24.09
Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
24.09
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
top-arrow