Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy
Ykdysadyýet
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy
Çap edildi 31.10.2022
707

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 37-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, Türkiýäniň we Serbiýanyň işewürleri bolsa degişlilikde nah ýüplügi hem-de buýan köküniň erginini satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 2 million 365 müň dollaryna golaý boldy.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen nebit koksyny, binýatlyk ýagy, polipropileni, “Türkmengaz” döwlet konserni kärhanasynda öndürilen tehniki kükürdi, şeýle hem el halylaryny satyn aldylar. Olaryň umumy bahasy 155 million 619 müň manatlykdan gowrak boldy.

Soňky habarlar
07.12
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi
07.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Aly gyzy Gafarowany Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglamak hakynda
07.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
07.12
Türkmenistanda Sierra-Leone Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisindäki duşuşykda Azerbaýjanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
07.12
Türkmenistan — Azerbaýjan: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar