Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Halkara dizaýnerleriň Aşgabat dialogy
Jemgyýet
Halkara dizaýnerleriň Aşgabat dialogy
Çap edildi 20.10.2022
804

Şu gün Söwda-senagat edarasynda Aşgabady “Dizaýn” ugry boýunça ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna girizmek bilen bagly işleriň çäklerinde utgaşykly görnüşde halkara dizaýnerleriň Aşgabat dialogy geçirildi.

Paýtagtymyzyň häkimligi tarapyndan ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň Sekretariaty bilen bilelikde guralan forum degişli guramalaryň ýolbaşçylaryny hem-de hünärmenlerini bir ýere jemledi. Oňa sanly ulgam arkaly Kanadadan, Türkiýeden, Hytaýdan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Özbegistandan, Azerbaýjandan ugurdaş düzümleriň we ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri goşuldylar. Munuň özi halkara medeni gatnaşyklary ösdürmekde ak mermerli paýtagtymyzyň eýeleýän möhüm ornunyň ykrar edilýändiginiň, Aşgabadyň dünýäniň iň owadan şäherleriniň hatarynda ornuny pugta berkidýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.

Duşuşykda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şähergurluşyk syýasatyna ýokary baha berildi. Bellenilişi ýaly, Merkezi Aziýanyň merjeni bolan Aşgabadyň barha täzelenýän keşbinde ýurduň durmuş-ykdysady taýdan abadançylyk derejesiniň depgini, köptaraplaýyn mümkinçilikleri, halkymyzyň baý taryhy hem-de medeni däpleri aýdyň beýanyny tapýar. Ak mermerli paýtagtymyzda ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça alnyp barylýan işleriň çäklerinde täze binagärlik toplumlary we döwrebap ýaşaýyş jaýlary yzygiderli gurulýar.

Ýurdumyzyň baş şäheri ýyl-ýyldan çäklerini giňeldip, gaýtalanmajak keşbi bilen haýran galdyrýar. Aşgabat şol derejesi üçin köp sanly halkara güwänamalara mynasyp boldy. Bu ýerde bina edilen desgalaryň birnäçesiniň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmegi olaryň ýokary hil derejesiniň ykraryna öwrüldi.

Çykyş edenler Aşgabady “Dizaýn” ugry boýunça ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň toruna girizmegiň wajypdygy barada aýdyp, şäher gurluşygynda tebigy binagärlik keşbiniň eýeleýän ornuny güýçlendirmek babatda hyzmatdaşlyk etmek üçin meýdança öwrüljekdigini nygtadylar. Mälim bolşy ýaly, bagy-bossanlyga büremek bilen bagly çäreleriň geçirilýändigi göz öňünde tutulyp, Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň “Şäherlerdäki baglar” başlangyjyna ýardam berlendigi we bu ugurdaky goşandy üçin Aşgabat şäherine halkara güwänama gowşuryldy.

Bu babatda hünärmenler tarapyndan yzygiderli işler alnyp barylýar. Munuň mysaly hökmünde ýakynda geçirilen “Dizaýn — 2022” atly Aşgabat forumyny hem-de “Araçäksiz dizaýn” atly halkara sergini görkezip bolar. Forumada onlaýn usulda çykyş edenler 2004-nji ýylda döredilen bu toruň sungat we ussatlyk, halk döredijiligi, dizaýn, kinematografiýa, iýmit önümleri, edebiýat, media we aýdym-saz ýaly ugurlaryň ýedisinde öz agzalarynyň döredijilik mümkinçiligini kesgitleýändigini bellediler.

Oňa gatnaşýan şäherleriň işi hyzmatdaşlyk etmäge, döredijilige we medeni işlere ýardam bermek maksady bilen, gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilendir. Daşary ýurtly dizaýnerler şular barada aýtmak bilen, häzirki duşuşygyň tejribe alyşmak, medeni durmuşda, şeýle-de ykdysady we durmuş taýdan ösüş meýilnamalaryny işläp taýýarlamaga gatnaşmagyň derejesini ýokarlandyrmak üçin netijeli meýdança bolup hyzmat etjekdigini nygtadylar.

Bellenilişi ýaly, ÝUNESKO-nyň döredijilik şäherleriniň tory şäherleri durnukly ösdürmegiň, durmuş taýdan goşulyşmagyň hem-de medeniýetiň dünýädäki täsirini giňeltmeginiň hereketlendirijisi hökmünde döredijilige maýa goýmaga taýýar bolan şäherleriň arasynda halkara derejede hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine gönükdirilendir.

Soňky habarlar
07.12
Türkmenistanyň Prezidenti Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň başlygyny kabul etdi
07.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Azerbaýjan Respublikasynyň Milli Mejlisiniň Başlygy Sahiba Aly gyzy Gafarowany Türkmenistanyň «Hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin» ordeni bilen sylaglamak hakynda
07.12
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
07.12
Türkmenistanda Sierra-Leone Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
07.12
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisindäki duşuşykda Azerbaýjanyň parlamenti bilen hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy
07.12
Türkmenistan — Azerbaýjan: parlamentara gatnaşyklar pugtalandyrylýar