Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasyndaky telefon arkaly söhbetdeşlik
Çap edildi 22.09.2022
580

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Dostlukly ýurduň Baştutany hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen gutlap, berk jan saglyk, rowaçlyk hem-de köptaraply döwlet işinde mundan beýläk-de üstünlik arzuw etdi. Bellenilişi ýaly, Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň Prezidentiniň iki ýurduň arasyndaky däp bolan hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gönükdirilen tagallalaryna ýokary baha berýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gutlaglar hem-de hoşniýetli arzuwlar, şeýle-de Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegine berilýän hemişelik üns üçin minnetdarlyk bildirip, iki ýurduň arasyndaky strategik hyzmatdaşlyk, ynanyşmak we özara düşünişmek ýörelgelerine esaslanýan dostlukly gatnaşyklaryň häzirki günde ugurlaryň giň gerimi boýunça üstünlikli ösdürilýändigini kanagatlanma bilen belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýakynda Samarkantda geçirilen Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitiniň çäklerinde Russiýanyň Prezidenti bilen bolan duşuşygyň netijeli häsiýetini nygtady. Bu duşuşyk hyzmatdaşlygyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmaga hem-de özara gatnaşyklaryň geljekki ugurlary barada pikir alyşmaga mümkinçilik berdi.

Söhbetdeşligiň dowamynda Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde Russiýa Federasiýasy bilen netijeli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna aýratyn üns berýändigi nygtaldy. Şunda ýokary döwlet we Hökümet derejelerindäki ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň, Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen barha ösdürilýän hyzmatdaşlygyň netijelidigi bellenildi.

Nygtalyşy ýaly, Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň iri subýektleriniň we sebitleriniň — Tatarystan Respublikasynyň, Astrahan, Swerdlow oblastlarynyň, Sankt-Peterburg şäheriniň we beýleki sebitleriň arasynda ýola goýlan göni gatnaşyklar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň üstünlikli ösdürilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu sebitler bilen dürli pudaklarda ýakyndan gatnaşyk saklanýar.

Döwlet Baştutanlary köpugurly türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň gün tertibinde söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň aýratyn orun eýeleýändigini bellediler. Onuň işjeňleşdirilmegine bilelikdäki hökümetara toparyň netijeli işi hem ýardam berýär. Taraplar köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de dowam etdirmäge taýýardyklaryny tassyklap, onuň iki dostlukly ýurduň halklarynyň bähbidine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam bildirdiler.

Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyrynda Prezidentler Serdar Berdimuhamedow hem-de Wladimir Putin birek-birege, şeýle-de Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Soňky habarlar
22.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
22.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň we Özbegistanyň Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik
22.09
Hormatly Prezidentimiziň adyna doglan güni mynasybetli gutlag hatlar gelip gowuşdy
22.09
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
21.09
Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: ösüşiň ileri tutulýan ugurlary
21.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
20.09
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХХV maslahatyny çagyrmak hakynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň KARARY
20.09
Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň «Ynsanperwerligiň sarpasy» nyşany bilen sylaglamak hakynda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň KARARY
20.09
Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XXIV maslahaty geçirildi
20.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary hem-de Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory iş saparlaryny amala aşyrdylar
top-arrow