Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi
Syýasat habarlary
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi
Çap edildi 10.09.2022
1006

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, onuň barşynda sebitiň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy hem-de Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi.

Täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyrynyň gurluşygy tamamlaýjy tapgyrda dowam edýär. Bu ägirt uly taslamanyň durmuşa geçirilişi, şol sanda onda ulanylýan gurluşyk serişdeleriniň hiliniň ekologik talaplara laýyk gelmegi bilen baglanyşykly meseleler döwlet Baştutanymyzyň hemişelik üns merkezinde saklanýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ir bilen welaýatyň täze edara ediş merkezine gelip, gurluşyk işleriniň barşy, binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy hem-de bu ýerde gurulýan binalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Merkeziň çäginde gurulýan medeni-durmuş maksatly binalaryň taslamalary döwlet Baştutanymyzyň garamagyna hödürlenildi.

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow gurluşyk işleriniň depgini hem-de görkezilýän taslamalaryň aýratynlyklary barada hasabat berdi.

Hasabatyň çäklerinde Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan muzeýiň, drama teatrynyň, başlangyç hünär okuw mekdebiniň, orta hünär okuw mekdebiniň, sport merkeziniň, köpugurly sport toplumynyň, 10 müň orunlyk stadionyň taslamalary görkezildi. Aýratyn-da, merkeziň çäklerinde tebigy ugurly dersleri hem-de daşary ýurt dillerini çuňlaşdyryp öwredýän ýöriteleşdirilen orta mekdepleriň, çagalar baglarynyň gurluşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň yzygiderli aladalarynyň netijesinde ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilim-terbiýe almaklary, olaryň dünýä ylmyna çuňňur aralaşmaklary bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmeginiň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nobatdaky gezek subut edýär.

Merkeziň çäginde gurulýan mekdeplerde oturdylmagy meýilleşdirilýän täze tehnologiýalar, sanly ulgamyň mümkinçiliklerini ýola goýmak boýunça alnyp barylýan işler barada hem hasabat berildi. Bellenilişi ýaly, mekdeplerde ýörite internet ulgamy ornaşdyrylyp, sanly ulgam arkaly okuwçylaryň ene-atalary öz çagalarynyň ýetişik derejesi, tertibi we sapagyň dowamynda alan bahalary bilen tanşyp bilerler.

Döwlet Baştutanymyz görkezilen taslamalary synlap, olaryň her biriniň özboluşly aýratynlyklarynyň bolmalydygyna ünsi çekdi. Gurluşyk işlerinde milli binagärlik ýörelgeleri häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen utgaşdyrylmalydyr. Hormatly Prezidentimiz hödürlenen taslamalara hem-de olaryň bezeg aýratynlyklaryna birnäçe belliklerini aýtdy we degişli düzedişleri girizdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň binasyna geldi.

Bu ýerde Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow merkeziň gurluşygy, şol sanda onuň bölümleriniň ýerleşdirilişi, her bölümiň ähmiýetine görä, otaglaryň bezegleriniň aýratynlyklary barada hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, Gahryman Arkadagymyz desgalaryň gurluşyklaryny yzygiderli üns merkezinde saklaýar. Bu ägirt uly taslama hormatly Arkadagymyzyň başlangyjy we tagallasy esasynda amala aşyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, ösüp gelýän ýaş nesil baradaky aladanyň, maşgala gymmatlyklaryna ygrarlylygy hem-de belent ruhly taglymlary mynasyp dowam etdirmegiň ýurdumyzyň halkara kadalara we halkymyzyň belent ynsanperwerlik ýörelgelerine laýyklykda alnyp barylýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini nygtady. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz ýaş türkmenistanlylaryň bagtyýar durmuşyny we hemmetaraplaýyn ösüşini üpjün etmek üçin mundan beýläk-de ähli şertleriň dörediljekdigini aýtdy.

Işiň netijeliligini artdyrmakda binalaryň amatlylygyna, bezeg derejesine, olaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyna köp zat baglydyr. Bu işlere we ekologik abadançylygyň üpjün edilmegine aýratyn ähmiýet berilmelidir. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň täzeçil usullaryny özünde jemleýän welaýatyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň ähli görkezijiler babatda nusgalyk, gurluşyklarda ulanylýan serişdeleriň ygtybarly hem-de uzak möhletleýin bolmalydygyny belläp, degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Şol bir wagtyň özünde täze şäheriň yşyklandyryş ulgamy, ýol-ulag düzümleri, merkeziň ekologik derejesiniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meseleler üns merkezinde saklanmalydyr. Munuň özi ýurdumyzda işjeň durmuşa geçirilýän şähergurluşyk maksatnamasynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar.

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine degişli çagalaryň saglyklaryny dikeltmekleri üçin niýetlenen bina baryp, bu ýerde ýerine ýetirilýän işler bilen tanyşdy.

Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine degişli binanyň otaglaryny enjamlaşdyrmak, olarda çagalaryň ýaş aýratynlyklaryny nazara alyp, degişli bezeg işlerini ýerine ýetirmek boýunça meýilleşdirilen çäreler barada hasabat berdi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýurdumyzda çagalaryň sazlaşykly ösüşi, döwrebap bilim-terbiýe almaklary baradaky aladanyň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň biridigini belläp, öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli çözülmelidigini aýtdy hem-de döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewe birnäçe tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, bu ýerde döredilýän şertler Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ösen talaplaryna hem-de belent ruhuna laýyk gelmelidir. Çagalaryň dynç almaklary, şol sanda höwes edýän hünär endiklerini ele almagyna ýardam berýän ähli zerur şertler bilen üpjün edilmelidir.

Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, ministrlikleriň, pudaklaýyn düzümleriň ýolbaşçylarynyň, Ahal welaýatynyň häkiminiň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini geçirdi. Onda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygy bilen baglanyşykly meseleler hem-de käbir resminamalaryň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ilki bilen, döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazowa söz berdi. Ol Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň depginleri, merkezde gurulýan dürli maksatly binalaryň we desgalaryň içki we daşky bezeg aýratynlyklary, binalaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşy barada hasabat berdi.

Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy we yzygiderli tagallasy netijesinde başy başlanan, ähli görkezijiler babatda halkara ölçeglere doly laýyk gelýän bu taslamanyň gurluşygynyň birinji tapgyry şu ýylyň dekabr aýynda tamamlanar we ulanmaga berler. Ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän desgalardaky işleriň depginlerini ýokarlandyrmak, olaryň ýokary hil derejesini üpjün etmek we gurluşyklary kesgitlenen möhletlerde tamamlamak üçin ähli zerur tagallalar edilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow hasabaty diňläp, 2019-njy ýylda gurluşygyna badalga berlen Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyrynyň desgalarynyň şu ýylyň dekabr aýynda ulanmaga berilmeginiň, binalaryň enjamlaşdyrylyşyna, olaryň ýanaşyk ýerleriniň abadanlaşdyrylyşyna yzygiderli gözegçilik etmegiň möhümdigini belledi hem-de bu babatda döwlet komitetiniň ýolbaşçysyna birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Gurluşyk we binagärlik ministri G.Orunow merkeziň çäginde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýagdaýy, olaryň depginlerini ýokarlandyrmak boýunça edilýän tagallalar, gurluşykda ulanylýan serişdeleriň aýratynlyklary barada hasabat berdi.

Döwlet Baştutanymyz hasabaty diňläp, şu ýylyň ahyrynda ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygynyň barşyna yzygiderli gözegçiligiň zerurdygyny nygtady we olarda alnyp barylýan işleriň ýokary hilini, bellenen möhletinde ulanmaga berilmegini üpjün etmegi talap etdi.

Wise-premýer Ç.Purçekow merkeziň çäklerinde alnyp barylýan gurluşyklaryň gidişi, olaryň zerur bolan serişdeler bilen üpjün edilişi hem-de desgalaryň gurluşygynyň bellenilen möhletlerde tamamlanmagy ugrunda görülýän çäreler barada hasabat berdi. Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda, gurluşyk işlerinde öňdebaryjy dünýä tejribesi milli binagärlik ýörelgeleri bilen sazlaşykly utgaşdyrylýar.

Hormatly Prezidentimiz hasabaty diňläp, wise-premýere Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk-gurnama işlerine, olaryň hiline gözegçiligi güýçlendirmegi, zerur bolan gurluşyk serişdeleri bilen üpjün edilmegine, elektrik geçiriji ulgamlaryň gurnalmagyna aýratyn üns bermegi tabşyrdy.

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisiniň dowamynda hormatly Prezidentimiz wise-premýer A.Ýazmyradowa merkeziň çäklerinde oturdylmagy teklip edilýän bag nahallarynyň görnüşleriniň sanawyny kesgitlemegi tabşyrdy. Şunda suw serişdeleriniň aýawly ulanylyşyna, aýratyn-da, ýagyş we ýerasty suwlary peýdalanmak, suwaryşyň häzirki zaman usullaryny ornaşdyrmak meselelerine ylmy taýdan çemeleşilmelidir.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow merkeziň çäklerinde gurulýan lukmançylyk, sport we okuw-terbiýeçilik edaralarynyň gurluşyklarynyň depginlerini ýokarlandyrmak, bu desgalaryň enjamlaşdyrylyşyna ilkinji derejede üns bermek, şol edaralarda işlejek hünärmenleri ýokary derejede taýýarlamak meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi we bu babatda wise-premýer N.Amannepesowa birnäçe görkezmeleri berdi.

Döwlet Baştutanymyz Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Çakyýewe ýüzlenip, merkeziň edaralarynda sanly ulgamlaryň ornaşdyrylyşyny, gurulýan ýaşaýyş jaýlarynda “akylly” öý ulgamynyň işiniň kämilleşdirilmegini, ýeke-täk belgi boýunça degişli gulluklary çagyrmak ulgamynyň guralyşyny yzygiderli gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Merkezde elektromobilleri ulanmak, aragatnaşyk ulgamlaryny gurnamak işlerini çaltlandyrmak häzirki günüň möhüm talaby bolup durýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow desgalaryň gurluşygyny maliýeleşdirmek meselelerine degip geçmek bilen, wise-premýer H.Geldimyradowa tölegleriň öz wagtynda tölenilmegine aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Munuň özi gurluşyk işleriniň bökdençsiz dowam etmegini şertlendirer.

Döwlet Baştutanymyz täze merkeziň açylyş dabaralarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmelidigine ünsi çekip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Mämmedowa bu babatda meýilleşdirilen medeni çäreleri, geçiriljek halkara forumlarda, teleýaýlymlarda we internet giňişliginde görkeziljek maglumat-tanyşdyryş häsiýetli wideoşekilleri taýýarlamagy tabşyrdy.

Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynyň birinji tapgyrynyň ulanmaga berilmegi mynasybetli guraljak dabaralara halkara guramalaryň, ilçihanalaryň wekilleriniň gatnaşmagyny guramagy tabşyrdy.

Döwlet Baştutanymyz Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa we Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň orunbasary K.Babaýewe ýüzlenip, welaýat merkeziniň dolandyryş çäklerini we meýdanyny kesgitlemek, degişli kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri, goşmaçalary girizmek boýunça resminamalaryň taslamalaryny taýýarlamagyň zerurdygyna ünsi çekdi.

Soňra hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, goranmak ministri B.Gündogdyýewe hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylaryna merkeziň çäklerinde ýangyn howpsuzlygyny, ýol-ulag hereketiniň sazlaşygyny üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy. Şunda degişli gulluklaryň işi häzirki zamanyň ösen tejribesi we täzeçil tehnologiýalar esasynda ýola goýulmalydyr.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanowa täze merkezde işlejek hünärmenleri seçip almak, ähli jemagat gulluklarynyň üznüksiz işlemegini üpjün etmek baradaky meseleleri gözegçilikde saklamagy tabşyryp, täze merkeziň ähli durmuş ulgamyna degişli düzümleriniň utgaşykly işiniň möhümdigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz Ahal welaýatynyň täze merkezi bilen bagly meseleleri çalt çözmek üçin degişli Kararlaryň taslamalarynyň taýýarlanandygyny belledi. Hormatly Prezidentimiz “Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan ýaşaýyş jaýlarynyň meseleleri”, “Ahal welaýatynyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň meseleleri”, şeýle-de “Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimliginiň meseleleri hakynda” Kararlara gol çekdi. Bu resminamalaryň kabul edilmegi täze welaýat merkezini gurmak işleriniň depginini güýçlendirmäge ýardam eder, şäheriň häkimliginiň işini düzgünleşdirer.

Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde başga-da birnäçe meselelere garaldy we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisini tamamlap, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, berkarar Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Soňra döwlet Baştutanymyz merkeziň ýanynda ýerleşýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdirligine degişli bagçylyk we üzümçilik meýdanyna geldi.

Harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdirliginiň başlygy Ç.Amanow Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşyna bu ýerde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, üzümiň täze hasylyny ýygnamaga görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň 4-nji iýunynda Ahal welaýatyna iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow bakjaçylaryň haýyşy boýunça harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdirliginiň synag meýdançasynda üzümiň milli daýhançylyk däpleriniň, häzirki zaman ylmynyň gazananlarynyň utgaşdyrylmagynda täze döredilen görnüşine at dakyp berdi.

Alym Arkadagymyz türkmen halkynyň “Dile geldi — bile geldi” diýen paýhasly jümlesi esasynda, şeýle-de bu künjekden Kärizek obasynyň seleňläp görünýändigini nazara alyp, üzümiň täze görnüşine “kärizek” diýip at goýupdy.

Müdirligiň ýolbaşçysynyň belleýşi ýaly, üzümiň “kärizek” görnüşi hasyla durdy. Ç.Amanow bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyzdan üzümi ýygmaga badalga bermegini haýyş etdi.

Hormatly Prezidentimiz üzümiň täze görnüşinden bir salkymy ýygyp, onuň köpçülikleýin ýygymyna ak pata berdi.

Döwlet Baştutanymyz bu künjekde milli ekerançylyk däpleri esasynda dürli miweleri, gök we bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirmek üçin amatly howa gurşawynyň, suwly çeşmeleriň bardygyny belledi. Munuň özi ajaýyp tagamy, ýokumlylygy bilen tapawutlanýan miweli baglardan, üzümden bol hasyl almakda aýratyn ähmiýetlidir.

Müdirligiň ýolbaşçysy bu ýerde üzümleriň örän köp görnüşiniň ösdürilip ýetişdirilýändigini, “kärizek” üzüminiň ekilenine 4 ýyl bolandygyny we onuň doly hasyla durandygyny habar berdi. Milli daýhançylyk däpleri bilen häzirki zaman ylmynyň utgaşdyrylmagynda döredilen üzümiň täze görnüşi ýokary hasyllylygy, süýjüligi we durumlylygy bilen tapawutlanýar. Bu görkezijiler häzirki zaman bazarynyň talaplaryna doly laýyk gelýär.

Häzirki wagtda obasenagat toplumynyň ähli düzümlerinde bolşy ýaly, degişli edaralaryň kömekçi hojalyklarynda, harby we hukuk goraýjy edaralaryň Hojalyk müdirligine degişli ekerançylyk meýdanlarynda ýerlerden bol hasyl almak, bu ugra täzeçil usullary ornaşdyrmak meselelerine döwlet derejesinde aýratyn ähmiýet berilýär. Munuň özi ýurdumyzda azyk bolçulygynyň üpjün edilmeginiň döwlet syýasatynyň möhüm ugurlarynyň birine öwrülendiginiň aýdyň beýanydyr.

Müdirligiň ekerançylyk meýdanlarynyň çäklerinde ýaş üzümleri we bag nahallaryny köpeltmek, olary sapmak işleri netijeli dowam etdirilýär. Bu ýerde birýyllyk, ikiýyllyk üzüm nahallary ösdürilip ýetişdirilýär. Mundan başga-da, müdirligiň synag meýdanynda şetdaly nahallary ösdürilip ýetişdirilýär, degişli seçgiçilik işleri geçirilýär.

Türkmen halkynyň baý tejribesini nazara alyp, agrotehniki kadalara laýyklykda, möwsümleýin çäreleri geçirmek oba hojalyk işleriniň netijeliliginiň baş şertidir. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerinde miweli baglardan ybarat meýdanlaryň giňeldilmegi, üzümçiligiň ösdürilmegi güneşli Diýarymyzyň ekologik abadançylygynyň gowulanmagyna ýardam edýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdumyzda gaýtadan işleýän senagat ösdürilýär, pudagyň eksport mümkinçilikleri ýokarlanýar.

Döwlet Baştutanymyz müdirligiň üzümçilik meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilýän üzümleriň görnüşleri bilen hem tanyşdy. Bu ýerde üzümiň 10 görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär. Olar “kärizek”, “şaserpaý”, “taýpy”, “rowaç”, “türkmen içkimar”, “sary kişmiş”, “sagdäne”, “garrygala”, “akdäne”, “gyzyl üzüm” ýaly görnüşlerden ybaratdyr. Olaryň her biriniň ähmiýetli tarapy bolup, ýokumlylygy we süýjüligi babatda biri-birinden tapawutlanýar.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow daýhanlaryň topraga siňdirýän yhlasynyň hem-de çekýän zähmetiniň oňyn netijeleri berýändigini aýdyp, paýhasly pederlerimiziň daýhançylygyň ajaýyp ýörelgelerini döredendiklerini, häzirki wagtda olary ylmy esasda ösdürmelidigini belledi.

Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň Hojalyk müdirligine degişli ekerançylyk meýdanlarynyň çäginiň giňeldilmeginiň, ösdürilip ýetişdirilýän ekinleriň görnüşleriniň artdyrylmagynyň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe tabşyryklary berdi.

Hormatly Prezidentimiz hemmelere alyp barýan asylly we jogapkärli işlerinde uly üstünlikleri arzuw edip, bu ýerden ugrady.

Soňky habarlar
25.09
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 8 million 26 müň dollaryndan gowrak boldy
24.09
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi
24.09
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.09
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisindäki ÇYKYŞY
24.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
24.09
Türkmenistanyň döwlet sylaglaryna mynasyp bolan döredijilik işgärlerine hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly bäsleşiginiň ýeňijilerine
24.09
TDHÇMB-nyň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy
24.09
Türkmenistanyň «Zenan kalby» ordeni bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
24.09
Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
24.09
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk baýramy mynasybetli döwlet sylaglary bilen sylaglamak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
top-arrow