Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň prokurorlary wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak hakynda degişli gol çeken resminamasy
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň prokurorlary wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak hakynda degişli gol çeken resminamasy
Çap edildi 08.09.2022
1103

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Kanunyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda:

— 1-nji derejeli ýurist Aba Muhammetdurdyýewiç Ataýew Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

— 1-nji derejeli ýurist Meretnazar Baýramnazarowiç Begliýew Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň prokurory wezipesine bellenilip, ol Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy;

— 2-nji derejeli ýurist Gurbangeldi Abdyllaýewiç Çopanow Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň prokurory wezipesine;

— 2-nji derejeli ýurist Akynyýaz Allamyradowiç Gurbanow Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Awaza etrabynyň prokurory wezipesine;

— 2-nji derejeli ýurist Daňatar Arslanowiç Abdyllaýew Daşoguz welaýatynyň Akdepe etrabynyň prokurory wezipesine;

— 2-nji derejeli ýurist Hangeldi Baýrammädowiç Mämiýew Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň prokurory wezipesine;

— ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Azat Ýazmämmedowiç Bekmämmedow Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň prokurory wezipesine;

— 2-nji derejeli ýurist Akmyrat Agalyýewiç Ataýew Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň prokurory wezipesine bellenildi.

Hünär synagynyň netijeleri boýunça eýeleýän wezipesine laýyk gelmeýändigi sebäpli:

— 1-nji derejeli ýurist Ruslan Wepakulyýewiç Rebbenakuliýew Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň prokurory wezipesinden;

— 1-nji derejeli ýurist Annamyrat Baýramalyýewiç Amangeldiýew Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň prokurory wezipesinden;

— ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Nurgeldi Hangeldiýewiç Annageldiýew Lebap welaýatynyň Halaç etrabynyň prokurory wezipesinden;

— 1-nji derejeli ýurist Atamyrat Husaýynowiç Tölegow Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň prokurory wezipesinden boşadyldy.

Soňky habarlar
03.10
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
02.10
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Biz ösüşleriň ýeňişli ýollaryny geçýäris
02.10
Türkmenistanyň Prezidenti Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidentini gutlady
02.10
Türkmenistanyň Prezidenti Lýuksemburgyň Gersogyny gutlady
02.10
Türkmenistanyň Prezidentiniň M.Ö.Öwezow hakynda Permany
02.10
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar