Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
Syýasat habarlary
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
Çap edildi 04.08.2022
467

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Täze, 1444-nji hijri-kamary ýylynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňizi tüýs ýürekden gutlamak hem-de iň gowy arzuwlarymy beýan etmek mende ägirt uly kanagatlanma duýgusyny döredýär.

Beýik Allatagaladan Size berk jan saglyk we bagtyýarlyk, musulman ymmatynyň halklaryna bolsa hoşniýetlilik, abadançylyk, rysgal-bereket dileýärin.

Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Siziň doganyňyz,

Mohammed bin Zaýed AL NAHAÝÝAN,

Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti.


* * * 


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Täze, 1444-nji hijri-kamary ýylynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňizi tüýs ýürekden gutlamak hem-de iň gowy arzuwlarymy beýan etmek mende ägirt uly kanagatlanma duýgusyny döredýär.

Beýik Allatagaladan Size berk jan saglyk we bagtyýarlyk, musulman ymmatynyň halklaryna bolsa hoşniýetlilik, abadançylyk, rysgal-bereket dileýärin.

Size tüýs ýürekden hormat goýýandygym baradaky ynandyrmalarymy kabul etmegiňizi haýyş edýärin.

Siziň doganyňyz,

Mohammed bin Raşid AL MAKTUM,

Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, 

Premýer-ministri, Dubaýyň häkimi.


* * *


Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

Täze, 1444-nji hijri-kamary ýylynyň ýetip gelmegi mynasybetli Siziň Alyhezretiňize iň gowy arzuwlarymy we tüýs ýürekden gutlaglarymy ýollaýaryn.

Beýik Allatagaladan Size berk jan saglyk we bagtyýarlyk, dostlukly türkmen halkyna we musulman ymmatyna bolsa ýagşylyk, rysgal-bereket dileg edýärin.

Muhammad Ýunus AL-MANFI,

Liwiýanyň Prezident Geňeşiniň Başlygy.

Soňky habarlar
18.08
Medeniýet täze taryhy döwürde Türkmenistanyň ösüşiniň ruhy binýadydyr
17.08
Türkmenistanda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi
17.08
Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.08
Türkmenistanyň başlangyçlary ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açýar