Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.Şyhmämmedow hakynda
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ö.Şyhmämmedow hakynda
Çap edildi 31.07.2022
1260

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

ýustisiýanyň geňeşçisi Öwezmämmet Şyhmämmedowy Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň prokurory wezipesinden boşatmaly.

Türkmenistanyň Prezidenti,
Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 30-njy iýuly.

Soňky habarlar
18.08
Medeniýet täze taryhy döwürde Türkmenistanyň ösüşiniň ruhy binýadydyr
17.08
Türkmenistanda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi
17.08
Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.08
Türkmenistanyň başlangyçlary ulag ulgamynda halkara hyzmatdaşlygyň täze mümkinçiliklerini açýar