Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi wezipä bellenildi
Resmi
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky ilçisi wezipä bellenildi
Çap edildi 25.07.2022
2505

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
B.O.Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermek hakynda

Begenç Orazmyradowiç Durdyýewe Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejäni bermeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 25-nji iýuly.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
B.O.Durdyýew hakynda

Begenç Orazmyradowiç Durdyýewi Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky (Seul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar Berdimuhamedow.

Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 25-nji iýuly.

Soňky habarlar
03.06
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
03.06
Türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
02.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.06
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
02.06
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine
02.06
Türkmenistanyň Daşary söwda düzgüni barada Ähtnamany işläp düzmek boýunça Iş topary döredildi
02.06
Metan zyňyndy gazlaryny azaltmak boýunça pudagara topary döredildi
02.06
Saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi
top-arrow