Baş sahypa
\
Resmi
\
Döwlet Baştutanymyz Owganystana ynsanperwer kömegini bermegi tabşyrdy
Resmi
Döwlet Baştutanymyz Owganystana ynsanperwer kömegini bermegi tabşyrdy
Çap edildi 25.06.2022
1073

Türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryndan we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp hem-de Owganystanyň Host we Paktika welaýatlarynda bolup geçen ýertitremäniň köpsanly adam pidalaryna we şikes ýetmelere hem-de uly möçberli weýrançylyklara getirendigini nazara alyp, 2022-nji ýylyň iýun aýynda doganlyk owgan halkyna kömek bermek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama bilen, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligine, Dokma senagaty ministrligine, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine degişli harytlary, azyk önümlerini, derman we lukmançylyk serişdelerini owgan tarapyna ynsanperwer kömegi hökmünde muzdsuz bermek tabşyryldy.

Resminama laýyklykda, Daşary işler ministrligine 2022-nji ýylyň iýun aýynda Owganystana ynsanperwer kömeginiň iberilmegini we gowşurylmagyny guramaçylykly geçirmek tabşyryldy.

Soňky habarlar
16.08
Türkmenistan we BAE ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar
16.08
«Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeşdirmek» atly Halkara maslahaty öz işini dowam edýär
15.08
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatdaky çykyşy
15.08
Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty guraldy
15.08
Türkmenistanyň Prezidenti ulag ulgamynda täze halkara başlangyçlary öňe sürdi
15.08
Guterriş durnukly ulag hereketlerinde tagallalary birleşdirmäge çagyrdy