Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň suw üpjünçilik meseleleri boýunça Hökümet topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy
Resmi
Türkmenistanyň suw üpjünçilik meseleleri boýunça Hökümet topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy
Çap edildi 11.06.2022
1706

Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny suw bilen bökdençsiz üpjün etmek, suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak hem-de suw gorlaryny döretmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň suw üpjünçilik meseleleri boýunça Hökümet topary döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Soňky habarlar
03.06
Türkmenistanyň Mejlisiniň maslahaty
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy
03.06
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli guralan welosipedli ýörişe gatnaşdy
03.06
Türkmen halkynyň milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde ulanylmagy meýilleşdirilýän elektrobuslar we elektromobiller bilen tanyşdy
02.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
02.06
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
02.06
Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine
02.06
Türkmenistanyň Daşary söwda düzgüni barada Ähtnamany işläp düzmek boýunça Iş topary döredildi
02.06
Metan zyňyndy gazlaryny azaltmak boýunça pudagara topary döredildi
02.06
Saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahaty geçirildi
top-arrow