Baş sahypa
\
Resmi
\
Aşgabatda “Hazar deňzi – durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahatlaryny geçirmek bellenildi
Resmi
Aşgabatda “Hazar deňzi – durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahatlaryny geçirmek bellenildi
Çap edildi 10.05.2022
1550

Türkmenistanyň Hazar deňziniň sebitinde halkara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, Hazar deňziniň daşky gurşawyny gorap saklamak, sebitde durnukly ösüşi üpjün etmäge gönükdirilen halkara gatnaşyklary berkitmek we bu ugurda degişli döwlet edaralarynyň işgärlerini okatmak, olaryň hünär derejelerini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2022-nji ýylyň 16 — 27-nji maýy aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň degişli ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, Hazarýaka döwletleriň Türkmenistandaky ilçihanalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Hazar deňzi institutynyň we Halkara ummanlar institutynyň hyzmatdaşlyk etmeginde “Hazar deňzi — durnukly ösüş we dolandyryş” atly halkara okuw maslahatlaryny geçirmek bellenildi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine we Hazar deňzi institutyna halkara okuw maslahatlarynyň talabalaýyk guralmagyny hem-de geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Soňky habarlar
08.12
Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda
08.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Prokurorlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hakynda
08.12
Türkmenistanyň Prezidentiniň prokurorlary wezipä bellemek we wezipesinden boşatmak hakynda degişli gol çeken resminamasy
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti Şweýsariýa Konfederasiýasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
08.12
Daşary ýurtlaryň täze bellenen ilçilerinden ynanç hatlary kabul edildi