Baş sahypa
\
Resmi
\
"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak boýunça dolandyryş merkezi döredildi
Resmi
"Awaza" milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak boýunça dolandyryş merkezi döredildi
Çap edildi 07.05.2022
901

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alýanlaryň wagtyny gyzykly we netijeli geçirmekleri üçin has amatly şertleri döretmek, olaryň howpsuzlygyny ýokary derejede üpjün etmek hem-de dynç alýanlara edilýän hyzmatlaryň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak boýunça dolandyryş merkezi döredildi we onuň düzümi tassyklanyldy.

Şeýle hem resminama bilen, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine:

— «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda dynç alşy guramak boýunça dolandyryş merkezi hakynda Düzgünnamany işläp taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak;

— Balkan welaýatynyň häkimligi hem-de degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde 2022-nji ýylyň 15-nji maýy — 1-nji sentýabry aralygynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda adamlaryň dynç alşyny guramagy üpjün etmek tabşyryldy.

Soňky habarlar
20.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow möhüm gurluşyk desgalaryndaky alnyp barylýan işleriň barşy hem-de täze taslamalar bilen tanyşdy
20.05
Türkmenistanda dostlukly döwletiň Baştutany hatyralandy
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Niderlandlaryň Patyşasyny gutlady
20.05
Türkmenistanyň Prezidenti Bolgariýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
19.05
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.05
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar