Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 20-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler
Resmi
Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 20-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasy geçiriler
Çap edildi 04.03.2022
2073

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek, tokaý zolaklaryny döretmek we ekilen bag nahallaryna talabalaýyk ideg etmek, şeýle hem “Türkmenistanda 2022-nji ýylda bag ekmek hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 18-nji fewralynda çykaran 2605-nji Kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda 2022-nji ýylyň 20-nji martynda ählihalk bag ekmek dabarasyny geçirmek bellenildi.

Ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine ählihalk bag ekmek dabarasynyň ýokary guramaçylykly geçirilmegini üpjün etmek tabşyryldy.

Soňky habarlar
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Prezidentini gutlady
04.07
Ýurdumyzda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň sebit maslahaty geçirildi
04.07
Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady
03.07
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady