Baş sahypa
\
Resmi
\
«Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynyň meseleleri hakyndaky» Karary
Resmi
«Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezindäki binalaryň we desgalaryň gurluşyklarynyň meseleleri hakyndaky» Karary
Çap edildi 18.01.2022
1387

“Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini gurmak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 4-nji martynda çykaran 1160-njy Kararyny ýerine ýetirmek, şeýle hem bu merkeziň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, buýrujylar bolan degişli edaralara, kärhanalara we guramalara:

— Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda çykaran 1377-nji, 2019-njy ýylyň 8-nji noýabrynda çykaran 1487-nji, 2019-njy ýylyň 25-nji noýabrynda çykaran 1506-njy, 2020-nji ýylyň 15-nji maýynda çykaran 1765-nji, 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde çykaran 2227-nji Kararlaryna laýyklykda, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde binalaryň we desgalaryň taslamalaryny düzmek hem-de olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada baglaşan degişli şertnamalaryna, şol şertnamalaryň esasynda gurulýan binalaryň we desgalaryň ulanmaga doly taýýar edilip tabşyrylmaly möhletini 2022-nji ýylyň dekabr aýyna çenli uzaltmak barada goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga;

— Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde gurulýan degişli binalaryň we desgalaryň ýerine ýetirilmän galan gurluşyk işlerini tamamlamak barada ýerli gurluşyk kärhanalary bilen şertnamalary baglaşmaga ygtyýar berildi.

Soňky habarlar
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wenesuela Boliwarian Respublikasynyň Prezidentini gutlady
04.07
Ýurdumyzda Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň sebit maslahaty geçirildi
04.07
Tamamlanan hepde söwdanyň ýokarlanýandygy bilen tapawutlandy
04.07
Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady
03.07
Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady