Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany
Resmi
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamak hakynda Permany
Çap edildi 14.11.2021
2810

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmakda, ykdysadyýetiň oba hojalyk pudagyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, önjeýli döwlet we jemgyýetçilik işinde uly üstünlikleri gazanandyklary üçin hem-de Garaşsyz döwletimiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken yhlasly we göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramy we Hasyl toýy mynasybetli, karar edýärin:

Şu welaýatlaryň häkimlerini «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly Türkmenistanyň ýubileý medaly bilen sylaglamaly:

Ahal welaýatynyň häkimi Ýazmuhammet Gurbanowy,

Balkan welaýatynyň häkimi Taňryguly Rejepgulyýewiç Atahallyýewi,

Daşoguz welaýatynyň häkimi Nazarmyrat Geldimyradowiç Nazarmyradowy,

Lebap welaýatynyň häkimi Şöhrat Annagurbanowiç Amangeldiýewi,

Mary welaýatynyň häkimi Döwranberdi Orazberdiýewiç Annaberdiýewi.

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow.


Soňky habarlar
12.08
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
12.08
Türkmenistanda Hazar deňziniň güni bellenildi
11.08
2022-nji ýylyň iýuly: Türkmenistanyň Prezidentiniň daşary syýasy başlangyçlaryndan ugur alyp
10.08
Harby-Deňiz Güýçleri eziz Watanymyzyň mukaddes serhetleriniň goragynda
09.08
Halkymyzyň abadançylygynyň we ata Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine
08.08
Türkmenistanyň Prezidenti Garabogazköl aýlagynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy