Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy
Resmi
Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy
Çap edildi 06.06.2021
1876

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda alnyp barylýan özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, şeýle hem owgan tarapy bilen bilelikde durmuşa geçirilýän möhüm halkara ykdysady taslamalary bilen bagly ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirmek üçin, Türkmenistanyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy.

Soňky habarlar
30.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
29.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar
28.07
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
28.07
Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: düzüme maýa goýumlary çekilýär we innowasiýalar ornaşdyrylýar
27.07
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
27.07
Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy