Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy
Resmi
Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy
Çap edildi 06.06.2021
1071

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda alnyp barylýan özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, şeýle hem owgan tarapy bilen bilelikde durmuşa geçirilýän möhüm halkara ykdysady taslamalary bilen bagly ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirmek üçin, Türkmenistanyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy.

Soňky habarlar
18.06
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
18.06
Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisi
18.06
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
18.06
Resmi habarlar
17.06
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
16.06
Türkmenistanyň Prezidenti Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň sammitine gatnaşdy