Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralar
Jemgyýet
Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralar
Çap edildi 01.06.2021
2436

Şu gün paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan hem-de Türkmenistanda ösüp gelýän nesliň hemmetaraplaýyn alada bilen gurşalyp alnandygyny aýdyň görkezýän baýramçylyk çäreleri geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary netijesinde, häzirki döwürde bu senä bagyşlanan dabaralar ýurdumyzda hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Ýurdumyz çagalaryň bähbitlerini we hukuklaryny goramak işinde dünýä bileleşigi bilen raýdaşlyk bildirip, bu ulgamda öňde goýlan möhüm wezipeleri çözmäge örän jogapkärli çemeleşýär.

Ýaş raýatlaryň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmek, olaryň saglygyny berkitmek, ýokary hilli bilim almaklary üçin mümkinçilikleri döretmek milli Liderimiziň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunda aýratyn durmuş goldawyna mätäç bolan çagalara uly üns berilýär. Bu babatda Aşgabat şäherindäki Sagaldyş okuw-terbiýeçilik toplumyny anyk mysal hökmünde görkezmek bolar. Şu gün onda terbiýelenýänlere Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. Ynsanperwerlik çäresine bu gaznanyň, ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty, Bilim ministrlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili gatnaşdylar.

Çäräniň barşynda nygtalyşy ýaly, biziň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz, hakykatdan hem, bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmünde ykrar edildi. Munuň özi ýaş nesil barada atalyk aladasyny edýän milli Liderimiziň asylly işleriniň aýdyň netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň welaýatlarynda hem döwrebap toplumlar guruldy we hereket edýär.

Soňra dabaralar paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde dowam etdi. Şanly waka mynasybetli bu ýerde terbiýelenýänler aýdym-sazly çykyşlary taýýarladylar. Olar şol çykyşlarda döwlet Baştutanymyza ýaş nesliň sazlaşykly ösmegi üçin döredilýän ajaýyp şertler üçin çäksiz hoşallygy beýan etdiler, mähriban topragymyzda höküm sürýän parahatçylygy hem-de rowaçlygy wasp etdiler. Hormatly Prezidentimiziň hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan Döwletliler köşgündäki çagalara sowgatlar gowşuryldy.

Şu gün paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän ugurdaş mekdep-internatda hem baýramçylyk çäresi geçirildi. Çagalar Arkadag Prezidentimize atalyk aladasy hem-de bagtyýar durmuş babatda döredilýän ähli şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan olara ýörite sowgatlaryň gowşurylmagy mekdep-internatda terbiýelenýänler üçin şatlykly we ýatdan çykmajak pursatlar boldy.

Şu gün Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, şeýle dabaralar ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem geçirildi. Munuň özi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň durmuş ugurlydygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Şol syýasat bolsa mähriban halkymyzyň köpasyrlyk ruhy gymmatlyklaryna esaslanýan deňhukukly jemgyýeti döretmäge gönükdirilendir.

Soňky habarlar
23.03
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hat
23.03
Türkmenistanda Argentina Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
23.03
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň ýolbaşçylaryny gutlady
22.03
Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi
22.03
Merkezi saýlaw toparynyň başlygy GDA-nyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşdy
21.03
Dostluk we ynanyşmak syýasaty — ata Watanymyzyň gülläp ösüşiniň kepili
21.03
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hatlar
21.03
Milli bahar baýramy mynasybetli ählihalk dabaralary
21.03
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna
top-arrow