Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralar
Jemgyýet
Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralar
Çap edildi 01.06.2021
2730

Şu gün paýtagtymyzda we tutuş ýurdumyzda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli guralan hem-de Türkmenistanda ösüp gelýän nesliň hemmetaraplaýyn alada bilen gurşalyp alnandygyny aýdyň görkezýän baýramçylyk çäreleri geçirildi.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyçlary netijesinde, häzirki döwürde bu senä bagyşlanan dabaralar ýurdumyzda hil taýdan täze many-mazmun bilen baýlaşdyryldy. Ýurdumyz çagalaryň bähbitlerini we hukuklaryny goramak işinde dünýä bileleşigi bilen raýdaşlyk bildirip, bu ulgamda öňde goýlan möhüm wezipeleri çözmäge örän jogapkärli çemeleşýär.

Ýaş raýatlaryň abadan we bagtyýar durmuşyny üpjün etmek, olaryň saglygyny berkitmek, ýokary hilli bilim almaklary üçin mümkinçilikleri döretmek milli Liderimiziň baştutanlygynda yzygiderli durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenildi. Şunda aýratyn durmuş goldawyna mätäç bolan çagalara uly üns berilýär. Bu babatda Aşgabat şäherindäki Sagaldyş okuw-terbiýeçilik toplumyny anyk mysal hökmünde görkezmek bolar. Şu gün onda terbiýelenýänlere Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. Ynsanperwerlik çäresine bu gaznanyň, ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty, Bilim ministrlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we wekilleri, şeýle hem BMG-niň Çagalar gaznasynyň (ÝUNISEF) Türkmenistandaky wekili gatnaşdylar.

Çäräniň barşynda nygtalyşy ýaly, biziň Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyz, hakykatdan hem, bagtyýar çagalygyň ýurdy hökmünde ykrar edildi. Munuň özi ýaş nesil barada atalyk aladasyny edýän milli Liderimiziň asylly işleriniň aýdyň netijesidir. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň başlangyjy boýunça ýurdumyzyň welaýatlarynda hem döwrebap toplumlar guruldy we hereket edýär.

Soňra dabaralar paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde dowam etdi. Şanly waka mynasybetli bu ýerde terbiýelenýänler aýdym-sazly çykyşlary taýýarladylar. Olar şol çykyşlarda döwlet Baştutanymyza ýaş nesliň sazlaşykly ösmegi üçin döredilýän ajaýyp şertler üçin çäksiz hoşallygy beýan etdiler, mähriban topragymyzda höküm sürýän parahatçylygy hem-de rowaçlygy wasp etdiler. Hormatly Prezidentimiziň hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan Döwletliler köşgündäki çagalara sowgatlar gowşuryldy.

Şu gün paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän ugurdaş mekdep-internatda hem baýramçylyk çäresi geçirildi. Çagalar Arkadag Prezidentimize atalyk aladasy hem-de bagtyýar durmuş babatda döredilýän ähli şertler üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler. Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyndan olara ýörite sowgatlaryň gowşurylmagy mekdep-internatda terbiýelenýänler üçin şatlykly we ýatdan çykmajak pursatlar boldy.

Şu gün Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli, şeýle dabaralar ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda hem geçirildi. Munuň özi Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň durmuş ugurlydygynyň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Şol syýasat bolsa mähriban halkymyzyň köpasyrlyk ruhy gymmatlyklaryna esaslanýan deňhukukly jemgyýeti döretmäge gönükdirilendir.

Soňky habarlar
17.04
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň täze tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
17.04
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen — Mary böleginiň açylyş dabarasyndaky çykyşy
17.04
Halkyň abadançylygy – döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugry
17.04
Maryda täze kottejler toplumynyň açylyş dabarasy boldy
17.04
Aşgabat – Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen – Mary bölegi bäş sany halkara güwanama mynasyp boldy
17.04
Türkmenistanyň Prezidenti Siriýa Arap Respublikasynyň Prezidentini gutlady
16.04
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Ilatly nokatlar boýunça maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijini kabul etdi
16.04
Türkmenistanyň Prezidenti Pakistan Yslam Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
16.04
Halkymyzyň döredijilik kuwwaty — Watanymyzyň geljekki ösüşleriniň binýady
16.04
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşy: 2-nji tapgyryň netijeleri
top-arrow