Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmen Lideriniň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
Resmi
Türkmen Lideriniň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
Çap edildi 01.05.2021
998

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Ysraýyl Döwletiniň we halkynyň adyndan Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly gynanç sözlerini beýan edýärin. Merhumyň jaýy jennetden bolsun!

Şu gaýgyly döwürde Siziň göwnüňiziň kakaňyzyň röwşen mirasyndan, onuň asylly işlerinden hem-de Siz bilen hasrat çekýän adamlaryň hakydasyndan teselli tapmagyny dileýärin.

Çuňňur gynançlarymyzy we dileglerimizi kabul ediň!

Reuwen Riwlin,

Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident!

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin, Beýik Biribaryň rehim-şepagatyny dileýärin.

Goý, Beýik Alla bu mukaddes aýy mynasyp geçirmäge ýardam etsin!

Biziň ýurtlarymyza we halklarymyza parahatçylyk we abadançylyk arzuw edýärin. Goý, Gudraty Güýçli Biribar doga-dileglerimizi kabul etsin!

Hormatlamak bilen,

R.Kadyrow,

Russiýa Federasiýasynyň Çeçen Respublikasynyň Baştutany.

Soňky habarlar
10.05
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
09.05
Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr
09.05
Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy
09.05
Resmi habarlar
09.05
Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
09.05
Türkmenistan – Hytaý: strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen