Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmen Lideriniň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
Resmi
Türkmen Lideriniň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
Çap edildi 02.05.2021
1649

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Ysraýyl Döwletiniň we halkynyň adyndan Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly gynanç sözlerini beýan edýärin. Merhumyň jaýy jennetden bolsun!

Şu gaýgyly döwürde Siziň göwnüňiziň kakaňyzyň röwşen mirasyndan, onuň asylly işlerinden hem-de Siz bilen hasrat çekýän adamlaryň hakydasyndan teselli tapmagyny dileýärin.

Çuňňur gynançlarymyzy we dileglerimizi kabul ediň!

Reuwen Riwlin,

Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident!

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin, Beýik Biribaryň rehim-şepagatyny dileýärin.

Goý, Beýik Alla bu mukaddes aýy mynasyp geçirmäge ýardam etsin!

Biziň ýurtlarymyza we halklarymyza parahatçylyk we abadançylyk arzuw edýärin. Goý, Gudraty Güýçli Biribar doga-dileglerimizi kabul etsin!

Hormatlamak bilen,

R.Kadyrow,

Russiýa Federasiýasynyň Çeçen Respublikasynyň Baştutany.

Soňky habarlar
15.06
Tekstil pudagynyň önümleri birža söwdasynda öň hatarda
14.06
Türkmenistanyň Prezidenti möwsümleýin oba hojalyk işleriniň meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi
12.06
Milli ylmy mynasyp dowam etdirijiler sylaglandy
12.06
Ýokary hünärli harby gullukçylar — Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň ygtybarly daýanjy
12.06
Täzeçil tehnologiýalar — ösüşiň binýady
12.06
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de “Ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalaryň ösüşi” atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara Gutlag hatyny iberdi