Baş sahypa
\
Resmi
\
Türkmen Lideriniň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
Resmi
Türkmen Lideriniň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar
Çap edildi 02.05.2021
1801

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Siziň Alyhezretiňiz!

Ysraýyl Döwletiniň we halkynyň adyndan Siziň kakaňyz Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykandygy zerarly gynanç sözlerini beýan edýärin. Merhumyň jaýy jennetden bolsun!

Şu gaýgyly döwürde Siziň göwnüňiziň kakaňyzyň röwşen mirasyndan, onuň asylly işlerinden hem-de Siz bilen hasrat çekýän adamlaryň hakydasyndan teselli tapmagyny dileýärin.

Çuňňur gynançlarymyzy we dileglerimizi kabul ediň!

Reuwen Riwlin,

Ysraýyl Döwletiniň Prezidenti.

***

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti

jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Hormatly jenap Prezident!

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli iň gowy arzuwlarymy beýan edýärin, Beýik Biribaryň rehim-şepagatyny dileýärin.

Goý, Beýik Alla bu mukaddes aýy mynasyp geçirmäge ýardam etsin!

Biziň ýurtlarymyza we halklarymyza parahatçylyk we abadançylyk arzuw edýärin. Goý, Gudraty Güýçli Biribar doga-dileglerimizi kabul etsin!

Hormatlamak bilen,

R.Kadyrow,

Russiýa Federasiýasynyň Çeçen Respublikasynyň Baştutany.

Soňky habarlar
30.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
29.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar
28.07
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
28.07
Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: düzüme maýa goýumlary çekilýär we innowasiýalar ornaşdyrylýar
27.07
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
27.07
Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy