Baş sahypa
\
Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
\
Türkmenistan BMG-nyň ÝYK-nyň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetirer
Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
Türkmenistan BMG-nyň ÝYK-nyň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetirer
Çap edildi 21.04.2021
1111

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri wideoaragatnaşygy arkaly Ženewada Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysdady komissiýasynyň garyşyk görnüşde geçirilen 69-njy mejlisine gatnaşdylar.

Mejlisiň çäklerinde Ýewropa ykdysady komissiýasynyň jogapkär wezipeli taraplary saýlanyldy. BMG-nyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň ýakyn iki ýyla (2021-2023ýý) Başlyklygy Belarusdan Awstriýa geçdi. Türkmenistan we Şweýsariýa BMG-nyň ÝYK-nyň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy.

Ilçi, Türkmensitanyň BMG-nyň Ženewadaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy) Bölüminiň ýanyndaky wekili Atageldi Haljanow öz çykyşynda türkmen wekilýetiniň adyndan Bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlygy ýörelgesine ygrarly biziň ýurdumyzyň öz wise-başlyklygynyň çäklerinde BMG-nyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň işine işjeň gatnaşjakdygyny belledi.


Soňky habarlar
16.10
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň senagat işgärlerine
15.10
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
15.10
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisindäki çykyşy
15.10
Milli Liderimiz GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy
15.10
Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa
15.10
Türkmenistanyň Prezidenti 2022-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygyna garamak üçin iberdi