Baş sahypa
\
Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
\
Türkmenistan BMG-nyň ÝYK-nyň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetirer
Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
Türkmenistan BMG-nyň ÝYK-nyň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetirer
Çap edildi 21.04.2021
361

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri wideoaragatnaşygy arkaly Ženewada Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysdady komissiýasynyň garyşyk görnüşde geçirilen 69-njy mejlisine gatnaşdylar.

Mejlisiň çäklerinde Ýewropa ykdysady komissiýasynyň jogapkär wezipeli taraplary saýlanyldy. BMG-nyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň ýakyn iki ýyla (2021-2023ýý) Başlyklygy Belarusdan Awstriýa geçdi. Türkmenistan we Şweýsariýa BMG-nyň ÝYK-nyň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy.

Ilçi, Türkmensitanyň BMG-nyň Ženewadaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy) Bölüminiň ýanyndaky wekili Atageldi Haljanow öz çykyşynda türkmen wekilýetiniň adyndan Bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlygy ýörelgesine ygrarly biziň ýurdumyzyň öz wise-başlyklygynyň çäklerinde BMG-nyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň işine işjeň gatnaşjakdygyny belledi.


Soňky habarlar
10.05
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
09.05
Köpçülikleýin ekologiýa çäreleri Watanymyzyň gülläp ösmegine goşantdyr
09.05
Milli Liderimiz Ýeňiş gününiň 76 ýyllygynyň hormatyna geçirilen dabaralara gatnaşdy
09.05
Resmi habarlar
09.05
Milli Liderimiziň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy
09.05
Türkmenistan – Hytaý: strategik hyzmatdaşlyk ýoly bilen