Baş sahypa
\
Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
\
Türkmenistan BMG-nyň ÝYK-nyň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetirer
Türkmenistan - parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany
Türkmenistan BMG-nyň ÝYK-nyň başlygynyň orunbasarynyň wezipesini ýerine ýetirer
Çap edildi 21.04.2021
678

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri wideoaragatnaşygy arkaly Ženewada Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa ykdysdady komissiýasynyň garyşyk görnüşde geçirilen 69-njy mejlisine gatnaşdylar.

Mejlisiň çäklerinde Ýewropa ykdysady komissiýasynyň jogapkär wezipeli taraplary saýlanyldy. BMG-nyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň ýakyn iki ýyla (2021-2023ýý) Başlyklygy Belarusdan Awstriýa geçdi. Türkmenistan we Şweýsariýa BMG-nyň ÝYK-nyň Başlygynyň orunbasarlygyna saýlanyldy.

Ilçi, Türkmensitanyň BMG-nyň Ženewadaky (Şweýsariýa Konfederasiýasy) Bölüminiň ýanyndaky wekili Atageldi Haljanow öz çykyşynda türkmen wekilýetiniň adyndan Bitaraplyk we giň halkara hyzmatdaşlygy ýörelgesine ygrarly biziň ýurdumyzyň öz wise-başlyklygynyň çäklerinde BMG-nyň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň işine işjeň gatnaşjakdygyny belledi.


Soňky habarlar
30.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisi
29.07
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna Gurban baýramy mynasybetli gutlag hatlary gelip gowuşýar
28.07
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
28.07
Türkmenistanyň nebitgaz toplumy: düzüme maýa goýumlary çekilýär we innowasiýalar ornaşdyrylýar
27.07
Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystany Patyşalygynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
27.07
Agyr atletikaçy Polina Gurýewa Olimpiýa oýunlarynda Türkmenistan üçin ilkinji medaly gazandy