Esasy
\
Resminamalar
\
Resmi habarlar
Resminamalar
Resmi habarlar
Çap edildi 16.02.2021
2640

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Nazarowa Sona Ýagmurowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Laçyn Altybaýewna Gurbanowa Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Owezowa Bahargül Uzakberdiýewna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

***

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ogulmähri Baýmädowna Nuryýewa Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

Soňky habarlar
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
23.02
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi