Esasy
\
Ykdysadyýet
\
Birža täzelikleri
Ykdysadyýet
Birža täzelikleri
Çap edildi 14.02.2021
2778

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 110-sy hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Şotlandiýanyň, Owganystanyň telekeçileri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy we awtobenzini, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasynyň, BAE-niň, Türkiýäniň, Ukrainanyň, Pakistanyň, Azerbaýjanyň, Gruziýanyň we Gyrgyzystanyň telekeçileri daşary ýurt puluna nah ýüplügi we tekiz boýalan hem-de žakkard tüýjümek önümlerini satyn aldylar. Geleşikleriň bahasy ABŞ-nyň 57 million dollaryndan gowrak boldy.

Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Pakistanyň, Gazagystanyň telekeçileri bahasy 67 million manatlykdan gowrak nah ýüplügi satyn aldylar.

Ýurdumyzyň telekeçileri içerki bazar üçin bahasy 30 million 618 müň manatlyga barabar bolan “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen ýokary dykyzlykdaky polietileni, pagta süýümini, şeýle hem el haly önümlerini satyn aldylar.


Soňky habarlar
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
23.02
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi