Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Türkmenistan Täze ýyly garşylaýar – ýurdumyzyň Baş arçasy ýaş myhmanlary garşylaýar
Jemgyýet
Türkmenistan Täze ýyly garşylaýar – ýurdumyzyň Baş arçasy ýaş myhmanlary garşylaýar
Çap edildi 29.12.2020
1270

Şu gün Mejlisiň başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, maliýe-bank ulgamynyň, obasenagat toplumynyň, şeýle hem milli parlamentiň komitetleriniň ýolbaşçylary çagalary hem-de agtyklary bilen bilelikde “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdançada oturdylan ýurdumyzyň Baş arçasyna bardylar. Däp boýunça myhmanlary Täze ýyl baýramynyň baş gahrymanlary — Aýazbaba hem-de onuň agtygy Garpamyk garşylap, olary ertekiler şäherjigine gezelenç etmäge çagyrdylar. “Älem” medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki meýdança her ýyl öz açylan wagtyndan bäri “gyşky ertekiler” üçin esasy ýere öwrülýär. Bu ýerde ýagty bezeg serişdeleri hem-de öwüşgin atýan oýnawaçlar bilen bezelen belent arçanyň töwereginde ertekiler dünýäsi ýaýbaňlandyrylyp, oňa syýahat etseň, ýatdan çykmajak täsirleri bagyşlaýar. Çagalardan başga ulular hem Täze ýyl baýramçylygynyň jadylaýjy täsirini başdan geçirmäge höwes bilen taýýar. Bu baýramçylyk sowgatlardan doly. Täze ýyl şäherjiginde şeýle hem dürli ýadygärlik önümleriniň söwdasy guraldy. Şol önümleri, hasaplaşyk üçin milli bank kartlaryny ulanyp satyn almak mümkin. Sowgat almak we gowşurmak tüýs ýürekden amala aşyrylanda, birmeňzeş şatlykdyr. Ýurdumyzyň Baş arçasynyň häzirki ýaşajyk myhmanlary ýakyn hossarlaryndan ýadygärlik sowgatlary almak bilen birlikde, Täze, 2021-nji ýyly garşylamagyň ýatdan çykmajak täsirlerini hem aldylar. Çagalar jogap hökmünde dürli dillerde goşgulary okadylar. Bu köpöwüşginli şahyrana çykyşlar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça BMG tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen öňümizdäki ýyla ajaýyp waspnama öwrüldi.

Soňky habarlar
09.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi
09.04
Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasyna gynanç bildirdi
09.04
Resmi habarlar
08.04
Melhemler mekanynyň paýtagty
08.04
Türkmenistanyň Prezidenti Eýranyň daşary işler ministrini kabul etdi
08.04
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýöriteleşdirilen täze dikuçaryň aýratynlyklary bilen tanyşdy