Baş sahypa
\
Sport
\
Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar
Sport
Daşkentdäki çempionatda ökdeler öňe saýlanýar
Çap edildi 12.02.2020
16479

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherinde geçirilýän Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionatynyň nobatdaky gününde Türkmenistanyň ýygyndysy ýene-de üç medala mynasyp boldy. Mary welaýatynyň sport we ýaşlar syýasaty baş müdürliginiň 5-nji sport mekdebiniň agyr atletika boýunça tälimçisi Aýsoltan Toýçyýewa 87 kilogram agram derejede çykyş edip, bäsleşigiň iki görnüşinde 203 kilogram agramy galdyryp kümüş medala mynasyp boldy. Şunda türkmenistanly türgen agyrlygy silterläp hem-de itekläp götermekde ikinji netijäni görkezdi. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň 3-nji ýyl talyby Rüstem Annadurdyýew hem-de şu ýokary okuw mekdebiniň 4-nji ýyl talyby Pirguly Pirgulyýew agyr atletika boýunça milli ýygyndymyza bürünç medallarynyň ýene-de ikisini getirdiler. 81 kilogram agramlyk derejede çykyş eden R.Annadurdyýew iki görnüş boýunça 224 kilogram netije bilen hormat münberiniň üçünji basgançagyna, P.Pirgulyýew bolsa (89 kg.) iki görnüşde 166 kilogram agramlygy galdyryp çempionatyň bürünç baýragyna mynasyp boldy. Şeýlelikde, wekilçilikli halkara ýaryşyň tamamlanmagyna bir gün galanda, Türkmenistanyň agyr atletika boýunça ýygyndy toparynyň hasabynda 6 medal bar. Şondan bir gün öň 49 kilogram agram derejede çykyş eden Ýulduz Jumabaýewa, Seýitjan Mirzaýew (61 kg.) hem-de Kristina Şermetowa (55 kg.) üç medala (bir kümüş we iki bürünç) mynasyp boldular. Agyr atletika boýunça halkara raýdaşlyk çempionaty 12-nji fewralda tamamlanar. Ýaryşlaryň netijeleri boýunça iň güýçli agyr atletikaçylar möhüm utuklary hem-de dört ýyllygyň esasy sport ýaryşlaryna – şu ýyl Ýaponiýada geçiriljek tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmaga hukuk gazanar.

Soňky habarlar
18.08
Medeniýet täze taryhy döwürde Türkmenistanyň ösüşiniň ruhy binýadydyr
18.08
Döwlet Baştutanymyzyň adyna gelen hat
17.08
Türkmenistanda Üstaşyr geçirmek boýunça ählumumy resminamanyň taslamasyna badalga berildi
17.08
Ulag ulgamyna degişli halkara forumyň netijeleri boýunça brifing
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Ermenistan Respublikasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi
17.08
Türkmenistanyň Prezidenti Indoneziýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady