Baş sahypa
\
Sport
\
Futzal: Aziýa çempionaty — 2020-niň bije atyşlygy geçirildi
Sport
Futzal: Aziýa çempionaty — 2020-niň bije atyşlygy geçirildi
Çap edildi 07.12.2019
16704

Aşgabadyň «Olimpiýa» myhmanhanasynda geljek ýylyň 26-njy fewraly — 8-nji marty aralygynda Türkmenistanda boljak futzal boýunça Aziýanyň çempionatynyň final böleginiň bije atyşlygy geçirildi. Onuň jemi boýunça Aziýa yklymynyň iň oňat futzal toparlarynyň 16-sy dört topara bölündi. «A» toparyna Türkmenistanyň ýygyndy topary bilen birlikde Omanyň, Täjigistanyň we Wýetnamyň toparlary düşdi. «B» toparyna Kuweýtiň, Gyrgyzystanyň, Liwanyň we Ýaponiýanyň toparlary girdi. «C» toparynda Indoneziýanyň, Hytaýyň, Bahreýniň we Özbegistanyň toparlary güýç synanyşarlar. «D» toparyna giren Saud Arabystanynyň, Koreýa Respublikasynyň, Tailandyň ýygyndy toparlary bolsa futzal boýunça Aziýa futbol konfederasiýasynyň häzirki çempiony bolan Eýran Yslam Respublikasynyň ýygyndy topary bilen bäsleşerler. Ýaryşyň toparlaýyn tapgyry 26-njy fewraldan 2-nji marta çenli dowam eder. Şondan soňra utulan toparlar oýundan çykarlar. Bäsleşigiň bu tapgyryna her topardan iň güýçli ýygyndy toparlaryň ikisi gatnaşar. 8-nji martda futzal boýunça Aziýa çempionatynyň ýeňijisi hem-de 2020-nji ýylda Litwada geçiriljek dünýä çempionatyna gatnaşmak üçin arzyly ýollanmalaryň bäşisine mynasyp bolanlar yglan ediler. Dünýä çempionatyna ýarym final oýunlarynda üstünlik gazanan toparlaryň dördüsi, şeýle hem birinjilik ugrundaky bäsleşikde bäşinji orny eýelän topar gatnaşar.

Soňky habarlar
16.08
Türkmenistan we BAE ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar
16.08
«Aşgabat prosesi: arabaglanyşygy pugtalandyrmak üçin maliýeşdirmek» atly Halkara maslahaty öz işini dowam edýär
15.08
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatdaky çykyşy
15.08
Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň maslahaty guraldy
15.08
Türkmenistanyň Prezidenti ulag ulgamynda täze halkara başlangyçlary öňe sürdi
15.08
Guterriş durnukly ulag hereketlerinde tagallalary birleşdirmäge çagyrdy