Esasy
\
Prezidentiň poçtasy
\
Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyndan
Prezidentiň poçtasy
Türkmenistanyň Prezidentine Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygyndan
Çap edildi 20.03.2017
6415

Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa Hormatly jenap Prezident! Nowruz baýramy mynasybetli Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň, hytaý halkynyň adyndan we hut öz adymdan Size we türkmen halkyna gutlaglarymy beýan etmek hormatyna şatdyryn. Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly üns berip, dürli pudaklarda biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň bähbidine hytaý-türkmen strategik hyzmatdaşlygyny täze derejä çykarmak üçin Siziň bilen bilelikde işlemäge taýýardyryn. Size berk jan saglyk we işleriňizde üstünlikleri, dostlukly türkmen halkyna bolsa bagtyýarlyk we abadançylyk arzuw edýärin. Si Szinpin, Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy

Soňky habarlar
24.02
Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabadyň 140 ýyllyk baýramyna taýýarlyk görmek hem-de ony ösdürmek boýunça maslahat geçirdi
23.02
Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyk
23.02
Hormatly Prezidentimiz sanly ulgam merkeziniň işi bilen tanyşdy
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany S.A.Gylyjow hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Durdyýew A.A. hakynda
22.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi