Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
Syýasat habarlary
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
Çap edildi 09.07.2024
336

Onuň Alyhezreti,
Türkmenistanyň Prezidenti
jenap Serdar Berdimuhamedowa

Hormatly Serdar Gurbangulyýewiç!

Sizi we Türkmenistanyň halkyny musulman ymmatynyň beýik baýramy bolan mukaddes Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlamaga şatdyryn. Bu baýram hoşniýetliligiň, rehimdarlygyň nyşany hökmünde musulmanlar üçin aýratyn ähmiýete eýedir. Goý, biziň jebisligimiz we ruhy bitewüligimiz has-da pugtalansyn!

Pursatdan peýdalanyp, hormatly Serdar Gurbangulyýewiç, Size bagtyýarlyk, jogapkärli işiňizde üstünlikleri, doganlyk türkmen halkyna bolsa abadançylyk we rowaçlyk arzuw edýärin!

Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

Iň gowy arzuwlar bilen,

Kasym-Žomart Tokaýew,
Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti.

Soňky habarlar
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
19.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
19.07
Integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy
18.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
18.07
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
18.07
Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
top-arrow