Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
Jemgyýet
Saýlawlara taýýarlyk möwsümi dowam edýär
Çap edildi 14.06.2024
583

11-nji iýunda saýlawlara taýýarlyk möwsüminiň nobatdaky tapgyry bolan Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine dalaşgärleri bellige almak işi tamamlandy. Möwsümiň ilkinji iki tapgyryny düzýän dalaşgärleri hödürlemek we bellige almak işi ýurdumyzyň hereket edýän kanunçylygyna, halkara kadalara laýyk gelýän şertlerde geçirildi. Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine jemi 9 — her saýlaw okrugy boýunça 3 dalaşgär hödürlenildi.

Dalaşgärleriň arasynda milli ykdysadyýetiň dürli pudaklarynyň wekilleri bar. Olaryň aglabasy syýasy partiýalaryň agzalarydyr. Şeýlelikde, döwlet durmuşynyň möhüm meselelerini çözmekde raýat jemgyýetiniň ähli institutlarynyň işjeň gatnaşygy üpjün edilýär. Bellige alnan her bir dalaşgäre milli saýlaw kanunçylygyna, halkara hukugyň kadalaryna laýyklykda saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirmek üçin deň derejedäki hukuklar we mümkinçilikler döredilýär.

Häzirki wagtda saýlaw okruglarynda dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary geçirilip başlandy. Mälim bolşy ýaly, bu möwsümiň ýörelgesi türkmen jemgyýetiniň durmuşyndaky demokratik däpleri mundan beýläk-de pugtalandyrmagyň aýrylmaz şerti bolup çykyş edýän giň saýlaw esaslaryny döretmekden ybaratdyr. Saýlawçylar dalaşgärleriň hünär we guramaçylyk ukyplary, olaryň maksatnamalarynyň esasy ugurlary bilen tanyşýarlar. Ýurdumyzyň gülläp ösüşine, halkymyzyň durmuş hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga goşant goşmak baradaky meýiller olaryň maksatnamalarynyň esasy mazmunyny düzýär. Ildeşlerimiziň başarjaň, durmuş meselelerine ünsli garaýan, hakyky watançy hökmünde bildirýän ynamyny ödemek üçin dalaşgärler hormatly Prezidentimiziň Watanymyzyň döwlet berkararlygyny, türkmenistanlylaryň abadan durmuşyny pugtalandyrmaga gönükdirilen iri durmuş-ykdysady maksatnamalaryny amala aşyrmaga goşant goşmakda ähli güýjüni, tejribesini, bilimlerini gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar.

Üç saýlaw okrugynyň çäginde 60 saýlaw uçastogy döredildi. Olaryň ählisi degişli guramaçylyk enjamlary, saýlawlar boýunça maglumat gollanmalary bilen üpjün edildi. Olarda sowal-jogap, usulyýet edebiýatlary, Saýlaw kodeksiniň maddalaryny özünde jemleýän neşirler, kadalaşdyryjy resminamalar we beýleki gollanmalar bar. Raýatlaryň erk-islegini beýan etjek saýlawlara taýýarlyk görmek hem-de ony guramaçylykly geçirmek boýunça tassyklanan çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, merkezi saýlaw toparynyň wekilleriniň gatnaşmagynda okrug we uçastok saýlaw toparlarynyň agzalary üçin okuw maslahatlary guraldy.

Milli synçylaryň gatnaşmagy saýlawlaryň geçişine gözegçilik etmäge şert döreder. Şunuň bilen baglylykda, öňde boljak saýlawlarda syýasy partiýalar, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlary tarapyndan hödürlenen 76 sany milli synçy bellige alyndy we olara degişli şahsyýetnamalar berildi.

Soňky habarlar
20.07
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisini çagyrmak we guramaçylykly geçirmek hakynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň Karary
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň saýlanan Başlygyny gutlady
20.07
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Prezidentine gynanç bildirdi
19.07
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
19.07
Integral mikroshemalaryň topologiýalaryny döwlet belligine almak bilen baglanyşykly hereketleriň amala aşyrylmagy üçin ýygymlary tölemegiň Tertibi tassyklanyldy
18.07
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hat
18.07
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
18.07
Türkmenistanyň taryhy-medeni gymmatlyklary — adamzadyň mirasy
17.07
Türkmenistanyň Prezidenti ÝUNISEF-NIŇ ýurdumyzdaky täze wekilini kabul etdi
top-arrow