Baş sahypa
\
Sport
\
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşy: 2-nji tapgyryň netijeleri
Sport
Aşgabatda geçirilýän halkara hokkeý ýaryşy: 2-nji tapgyryň netijeleri
Çap edildi 16.04.2024
659

Şu gün Aşgabatda dowam edýän halkara hokkeý ýaryşynyň ikinji tapgyrynyň oýunlary geçirildi.

Günüň ikinji ýarymynda Gyşky oýunlar sport toplumynyň uly meýdançasynda «A» toparçada «Bahrain Ice Hockey Club» bilen «Ice Box Iran Mall» (Eýran) topary oýnady.

Ilkinji döwür deň göreşde geçip, deňme-deň – 1:1 hasabynda tamamlandy. Emma soňky iki döwürde eýranly hokkeýçiler oýnuň hörpüni ele alyp, 8:1 (1:1, 4:0 we 3:0) hasabynda uly ýeňiş gazandylar.

Gyşky oýunlar sport toplumynyň kiçi meýdançasynda «B» toparçada «Akmola» (Gazagystan) bilen «Dordoi» (Gyrgyzystan) duşuşdy. Duşuşygyň barşynda gyrgyz topary üç gezek öňe saýlandy. Şeýle-de bolsa, üçünji möhletde gazagystanlylar oýny üýtgedip, zor bilen 5:3 (1:2, 1:0, 3:1) hasabynda ýeňiş gazandylar.

Şu gün irden Türkmenistanyň sekiz gezek çempiony «Galkan» 15:1 (4:0, 1:0, 10:1) hasaby bilen Omanyň «Oman Nationals» toparyny uly tapawut bilen ýeňdi. Şol bir wagtda geçen başga bir oýunda Belarus Respublikasynyň «Wolat» topary «Team-Turkiye» türk toparyny 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) hasabynda ýeňdi.

Şeýlelikde, «A» toparçada iki tapgyrdan soň öňdeligi 6 utuk toplan «Galkan» eýeledi. Özbegistanyň «Feniks» we Eýranyň «Ice Box Iran Mall» toparlarynyň hersiniň 3 utugy bar, ýöne olar bir oýny az oýnadylar. «Bahrain Ice Hockey Club» toparynyň iki oýundan soň asla utugy ýok.

«B» toparçada iki ýeňişden soň 6 utuk toplan «Akmola» (Gazagystan) öňde barýar. «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) we «Wolat» (Belarus Respublikasy) toparlarynyň hersinde 3 utuk bar, ýöne bir oýundan soň. «Team-Turkiyede» iki ýeňlişden soň utuk ýok.

17-nji aprelde geçiriljek ýaryşyň üçünji tapgyrynda şu toparlar oýnar: «A» toparçada: «Galkan» (Türkmenistan) – «Ice Box Iran Mall» (Eýran), «Feniks» (Özbegistan) – «Bahrain Ice Hockey Club» (Bahreýn); «B» toparçada: «Wolat» (Belarus Respublikasy) – «Akmola» (Gazagystan), «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) – «Team-Turkiye» (Türkiýe).

Soňky habarlar
22.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
22.05
Metbugat habary
22.05
Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili
21.05
Watanymyzyň mukaddes tugunyň astynda ösüşiň täze sepgitlerine tarap
21.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasyna bardy
top-arrow