Baş sahypa
\
Sport
\
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
Sport
Aşgabatda geçirilýän halkara ýaryşda «Galkanyň» hokkeýçileri Bahreýniň toparyny ýeňdiler
Çap edildi 15.04.2024
659

Türkmenistanyň «Galkan» toparynyň hokkeýçileri şu gün Aşgabatda açylan halkara ýaryşda Bahreýniň toparyny 8:1 hasabynda utup, ýeňiş gazandylar.

Ýaryşa iki toparça bölünen 10 topar gatnaşýar. «A» toparçada: «Galkan» (Türkmenistan), «Bahrain Ice Hockey Club» (Bahreýn), «Ice Box Iran Mall» (Eýran), «Oman Nationals» (Oman) we «Feniks» (Özbegistan), «B» toparçada: «Volat» (Belarus), «Aqmola» (Gazagystan), «Dordoi» (Gyrgyzystan), «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy), «Team-Turkiye» (Türkiýe) toparlary çykyş edýärler.

Türkmenistanyň sekiz gezek çempiony Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň «Galkan» topary Bahreýn toparyna garşy ilkinji oýna güýçli başlady. Duşuşygyň 3-nji minudynda 20 ýaşly Nowruz Baýhanow derwezebana al salyp, toparymyzdan ilkinji bolup şaýbany saldy. Şondan bir minutdan soň Pawel Barkowskiniň urgusyndan ikinji şaýba myhmanlaryň derwezesine girdi. Iki minutdan soň, Aleksandr Wahowskiý üçünji şaýbany geçirdi. Birinji döwür gutarmanka Begenç Döwletmyradow we Arslan Geldimyradow ýene iki şaýba saldylar we toparlar 5:0 hasabynda «Galkanyň» haýryna arakesmä çykdylar.

Ikinji döwürde oýnuň depgini birneme peseldi, Bahreýniň hokkeýçileri mundan peýdalanyp derwezämize bir şaýba geçirdiler. Şeýle bolsa-da, duşuşygyň üçünji 20 minudynda türkmen topary ýene-de gaýrata galdy we garşydaşynyň derwezesine ýene üç şaýba geçirdi. Döwlet Hydyrowyň meýdançanyň ortasynda uzak aralykdan salan altynjy şaýbasy gaty täsirli boldy. Soňra Arslan Nuryýew tapawutlandy. Baýmyrat Baýmyradow oýnuň soňky minudynda soňky şaýbany saldy.

Şondan öň «A» toparçadaky beýleki bir duşuşykda Özbegistanyň «Feniksi» «Oman Nationals» toparyny 11:3 (6:1, 1:0, 4:2) hasabynda utdy. Bu oýunda ýaryşyň ilkinji şaýbasyny ýeňijilerden 16 ýaşly Behruz Najmiýew saldy.

«B» toparçada şu gün «Aqmola» (Gazagystan) we «ADIHIC-Kazan» (Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasy) ilkinji ýeňşini gazandylar. Gazagystanlylar «Team-Turkiye» (Türkiýe) toparyny 5:3 (0:1, 2:1, 3:1), russiýalylar Gyrgyzystanyň «Dordoi» toparyny 8:3 (1:4, 2:1, 0:3) hasabynda ýeňdiler.

Ýaryş dowam edýär.

Soňky habarlar
22.05
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzda täze agyz suwuny arassalaýjy desganyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Bagtyýarlyk” agyz suwuny arassalaýjy desgasynyň açylyş dabarasyndaky çykyşy
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti GDA-nyň Baş sekretaryny kabul etdi
22.05
Türkmenistanyň Prezidenti Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy
22.05
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
22.05
Metbugat habary
22.05
Sagdyn we bagtyýar çagalar — Watanymyzyň beýik geljeginiň kepili
21.05
Watanymyzyň mukaddes tugunyň astynda ösüşiň täze sepgitlerine tarap
21.05
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Eýran Yslam Respublikasynyň ýurdumyzdaky ilçihanasyna bardy
top-arrow