Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, uçarman-kosmonawt, Türkmenistanyň Gahrymany O.D.KONONENKO
Syýasat habarlary
Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň kosmonawtlar toparynyň serkerdesi, uçarman-kosmonawt, Türkmenistanyň Gahrymany O.D.KONONENKO
Çap edildi 05.02.2024
573

Çuňňur hormatlanylýan Oleg Dmitriýewiç!

Sizi uly üstünligiňiz — älem giňişliginde bolmagyň umumy wagty boýunça dünýä rekordyny gazanmagyňyz bilen döwlet Baştutanymyzyň we onuň üsti bilen Türkmenistanyň halkynyň adyndan hem-de hut öz adymdan gutlaýaryn.

Dogrudan-da, Ýere golaý giňişlikde jemi müň gije-gündizläp bolmak mertligiň we gahrymançylygyň nusgasydyr, ähli adamzada wepalylygyň hem-de janyň-teniň bilen gulluk etmegiň mysalydyr.

Türkmenistanyň Gahrymany, Siz älem giňişligini parahatçylykly özleşdirmäge, kosmonawtlaryň ählumumy ösüş maksady bilen geçiren ylmy-barlag, tejribe işleriniň netijelerini peýdalanmaga gönükdirilen pugta erk-islegiňizi görkezdiňiz. Biz Türkmenistanda gadymy türkmen topragynda doglan watandaşymyzyň görnükli älemi öwreniji bolandygyna, öz asylly işinde häzirki wagta çenli görlüp-eşidilmedik sepgitlere ýetendigine buýsanýarys. Ilkinji bolmak hemişe hormatlydyr, şol bir wagtda, ýeňil hem däldir. Sebäbi öňdebaryjy bolmak, ilkinji nobatda, jemgyýetiň, ýurduň, Siziň ýagdaýyňyzda bolsa bütin dünýäniň öňünde hem ýokary jogapkärçilikdir. Täze ýeňişleriň ýolunda Siziň geljekde-de halkara kosmonawtikanyň tuguny mynasyp alyp gitjekdigiňize ynanýaryn.

Siziň kosmos rekordyňyzyň Türkmenistanda, dünýäniň köp ýurtlarynda we halkara guramalarda şanly ýubileýiň — türkmen halkynyň beýik ogly, filosof, akyldar, şahyr Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenilýän ýylynda amala aşyrylandygynyň aýratyn manysy bardyr. Türkmeniň nusgawy şahyry öz şygyrlarynda dost-doganlygy wasp edip, parahatçylyga, agzybirlige, raýdaşlyga çagyrdy, ylym-bilimiň möhüm ornuny belläp geçdi. Älem giňişligini öwrenmegiň, ony Ýer ýüzünde ýaşaýan ähli adamlaryň bähbidine parahatçylykly maksatlar bilen ulanmagyň esasynda hem hut şu garaýyşlar we gymmatlyklar durýar.

Häzirki kosmos işiňizi tamamlanyňyzdan soňra, türkmen halky Sizi Magtymgulynyň şanly baýramçylygynda Türkmenistanda görmäge şat bolardy.

Pursatdan peýdalanyp, Size berk jan saglyk, bagtyýarlyk, täze uly üstünlikleri arzuw edýärin.

Çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmen halkynyň Milli Lideri,

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy. Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW.

Soňky habarlar
22.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 35 million 703 müň dollaryndan gowrak boldy
21.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşda ýeňiji bolan «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerine we tälimçilerine
21.04
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
21.04
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
21.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
21.04
“Galkan” hokkeý toparynyň türgenleriniň we tälimçileriniň hormatyna dabara
20.04
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa
20.04
«Galkan» topary hokkeý boýunça halkara ýaryşyň Kubogyna mynasyp boldy
19.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.04
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi
top-arrow