Baş sahypa
\
Jemgyýet
\
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 2024-nji ýyldaky ilkinji sany
Jemgyýet
«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň 2024-nji ýyldaky ilkinji sany
Çap edildi 03.02.2024
1176

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanyndaky «Arkadagly Ýaşlar» atly elektron žurnalynyň 2024-nji ýyldaky ilkinji sany okyjylara ýetirildi.

Neşiriň täze sany üstümizdäki ýylyň ýurdumyzda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylmagyna bagyşlanan makala bilen açylýar. Neşir täze sanynyň ilkinji sahypalarynda hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar ― Watanyň daýanjy» atly kitabyna seslenmeleri paýlaşýar. 

«Durky peleň, şir mysaly//Mizemez şöhratly ýoly» atly makalada «Ak dost» atly alabaýyň ýakynda gazanan üstünligi wasp edilýär. «Magtymguly diýip adym tutsalar...» atly makala bolsa akyldar şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanypdyr. 

«Körpe nesilleriň alkyşy» atly makala Gulbaba adyndaky çagalar baýragynyň jemlerine bagyşlanan bolsa, ýanwar aýynyň esasy şanly seneleriniň biri bolan Watan goragçylarynyň güni mynasybetli hem makala okyjylara ýetirilýär. Neşiriň täze sanynda rus dilindäki ilkinji makala guşlary goramak mowzugyna bagyşlanýar. Şondan soňra bolsa 7-lik san bilen bagly täsinlikler bilen tanşyp bilersiňiz. Gyzykly makalalaryň ýene birinde türkmen keçesi barada gürrüň berilýär. 

Neşir ilkinji sanlaryndan bäri gelýän däbi ýöredip, ýaşlaryň arasynda yglan edilen ylmy işleriň bäsleşiginiň ýeňijileriniň alyp baran ylmy gözlegleri baradaky makalalary ýetirmegi dowam etdirýär. «Elektron sport we onuň aýratynlyklary» atly makala gyzykly maglumatlara baý. Iňlis dilindäki makalalaryň ýene birinde halkara işewürlik gatnaşyklary barada söz açylýar. 

Žurnal balyk ýylynyň aýratynlyklary baradaky makalany rus dilinde paýlaşýar. Iňlis dilindäki makaladan bolsa gyş baradaky gyzykly maglumatlary tapyp bilersiňiz. 

«Arkadagly Ýaşlar» žurnalynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň ilkinji sanynda «Türkmenistan Sport» halkara žurnaly bilen bilelikde yglan edýän döredijilik bäsleşiginiň Düzgünnamasyny hem paýlaşýar. Neşiriň bir ýyllyk taryhynda ilkinji gezek däbe öwrülen «Ýaş waspçy» bäsleşiginde üç ýeňijini görüp bilersiňiz. 

Soňky habarlar
22.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 35 million 703 müň dollaryndan gowrak boldy
21.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşda ýeňiji bolan «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerine we tälimçilerine
21.04
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
21.04
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
21.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
21.04
“Galkan” hokkeý toparynyň türgenleriniň we tälimçileriniň hormatyna dabara
20.04
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa
20.04
«Galkan» topary hokkeý boýunça halkara ýaryşyň Kubogyna mynasyp boldy
19.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.04
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi
top-arrow