Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy we iş maslahatyny geçirdi
Syýasat habarlary
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy we iş maslahatyny geçirdi
Çap edildi 02.12.2023
717

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ýakynda sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň mejlisinde şu ýylyň ahyrynda guraljak ýaşlaryň dabaraly maslahatyna we sergisine ýokary derejede taýýarlyk görmek barada beren tabşyryklaryna laýyklykda, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow şu gün paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy we ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasyna geldi.

Döwlet Baştutanymyz golaýda sanly ulgam arkaly geçirilen Hökümet mejlisinde şu ýyl ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda ýatdan çykmajak köp sanly çäreleriň bolandygyna ünsi çekdi. Nygtalyşy ýaly, şu ýylyň ahyrynda Ýaşlaryň dabaraly maslahaty we sergisi geçiriler. Bu dabarada ýylyň dowamynda ýurdumyzda hem-de daşary ýurtlarda geçirilen halkara sport ýaryşlarynda, mekdep okuwçylarynyň ders olimpiadalarynda, talyplaryň bäsleşiklerinde ýeňiji bolanlaryň, ykdysadyýetiň dürli ugurlarynda zähmet çekip, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşant goşan ýaşlarymyzyň gazanan üstünlikleriniň jemi jemlener.

Şunuň bilen baglylykda, Gahryman Arkadagymyz maslahat geçirdi we ýaşlar forumyny üstünlikli guramak boýunça öwüt-nesihatlaryny, tabşyryklary berdi. Oňa Mejlisiň Başlygy, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Diwanynyň iş dolandyryjysy, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy, Aşgabat şäheriniň häkimi gatnaşdylar.

Ata Watanymyz Türkmenistanyň giň möçberli üstünlikleri, Diýarymyzyň barha belende galýan halkara abraýy, halkymyzyň bagtyýar durmuşy Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan, Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan durmuşa geçirilýän, ýurdumyzyň ýaşlarynyň geljegini esasy ugur edinýän öňdengörüjilikli syýasaty bilen berk baglydyr. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň şygarynyň ýurdumyzyň durnukly ösüşini üpjün etmek hem-de halkara syýasy, ykdysady, medeni giňişligindäki ornuny has-da pugtalandyrmak ugrunda beýik işleri amala aşyrýan hormatly Prezidentimiziň we bagtyýar ýaşlarymyzyň ady bilen baglanyşdyrylmagy jemgyýetimiziň ösüşiniň binýady bolan ýaşlara bildirilen uly ynamdan nyşandyr. Watan, ýaşlar, geljek baradaky mukaddes düşünjelerimiz bu şygaryň düýp mazmunyny düzýär. Bu ajaýyp ýylyň üstünlikleri, syýasy, jemgyýetçilik, halkara ähmiýetli wakalary ýaşlary belent maksatlara ruhlandyrýar, at-abraýy dünýä dolan Garaşsyz Watanymyza buýsanjymyzy has-da ýokarlandyrýar diýip, Milli Liderimiz belledi.

Türkmen ýaşlary halkara derejeli ýaryşlarda, dürli ugurlar boýunça olimpiadalarda üstünlikli çykyş edip, döwletimiziň at-abraýyny has-da belende göterýärler. Munuň özi ýaşlaryň sazlaşykly ösüşi, watansöýüjilik ruhunda terbiýelenmegi, ýokary hilli bilim almagy, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmagy bilen baglanyşykly meselelere döwletimiz tarapyndan möhüm ähmiýet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr.

Gahryman Arkadagymyz ýurdumyzyň ýaşlarynyň şu ýylyň dowamynda dürli ugurlar boýunça gazanan üstünliklerini beýan edýän ýaşlar forumynyň açylyş dabarasynyň unudylmajak pursatlara beslenmelidigine hem-de Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň ajaýyp jemlenmesine öwrülmelidigine ünsi çekdi we bu babatda degişli ýolbaşçylara tabşyryklary berdi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary N.Amannepesow hem-de B.Atdaýew döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygyna laýyklykda şu ýylyň ahyrynda geçiriljek ýaşlaryň dabaraly maslahatyna we sergisine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdiler.

Bellenilişi ýaly, ýaş raýatlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek, türkmen halkyna gadymdan mahsus bolan ruhy-ahlak, medeni gymmatlyklary dünýä ýaýmak, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek, ýaşlarda watansöýüjiligi, ynsanperwerligi, raýat jogapkärçiligini terbiýelemek, olaryň başlangyçlaryny goldamak we höweslendirmek milli strategiýanyň esasy ugurlarynyň hatarynda durýar. Türkmen halkynyň Milli Lideri “Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda” Kanunyň, “Türkmenistanda ýaşlar baradaky döwlet syýasatynyň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň”, “Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023 — 2030-njy ýyllar üçin Strategiýasyny” amala aşyrmagyň çäklerinde alnyp barylýan işleriň netijeleriniň sergide öz beýanyny tapmalydygyny belledi. Şeýle-de sergide ýurdumyzda döwrebap derejede bilim almak, ylym we döredijilik bilen meşgullanmak, ýaş raýatlaryň hukuklaryny, azatlygyny goramak, ýaş maşgalalara goldaw bermek boýunça alnyp barylýan işler açylyp görkezilmelidir.

Gahryman Arkadagymyz bu serginiň milli we döwrebap äheňde bolmalydygyny, hususan-da, bezeg hem-de dizaýn işlerine, sanly ulgamyň mümkinçiliklerine möhüm ähmiýet berilmelidigini nygtady. Şunda sanly tehnologiýalardan ussatlyk bilen baş çykarýan, sanly ykdysadyýeti netijeli dolandyrmagy başarýan ýaş hünärmenleriň işläp taýýarlamalary şöhlelendirilmelidir diýip, Milli Liderimiz bu babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri ýakynda geçirilen Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň ýaş türkmenistanlylary sport bilen meşgullanmaga höweslendirmekde uly ähmiýete eýe bolandygyny belledi we bu babatda wise-premýere birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Adam üçin iň möhüm zadyň onuň saglygydygyny, saglygyň ruhubelentlikdigini, dünýäde iň uly baýlykdygyny, tükeniksiz hazynadygyny aýdyp, lukman Arkadagymyz «Saglyk» Döwlet maksatnamasyna laýyklykda, ýurdumyzyň ähli sebitlerinde häzirki zaman saglygy goraýyş edaralarynyň, kliniki we ylmy-kliniki merkezleriň bina edilendigini belledi hem-de Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň häzirki zaman türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň binýadyny emele getirýän sagdyn ýaş nesli kemala getirmekdäki möhüm ornuna ünsi çekip, bu babatda degişli ýolbaşçylara birnäçe görkezmeleri berdi.

Sergide dünýäniň ösen binagärlik meýillerini, milli binagärligiň gazananlaryny, bu ugurda ýokary tehnologiýalary hem-de innowasiýalary ulanmak arkaly durmuşa geçirilýän we ýurdumyzda giňden ýaýbaňlandyrylan şähergurluşyk maksatnamasynyň çäklerindäki ýaşlaryň işläp taýýarlan binagärlik çözgütleriniň nusgalary giňden görkezilmelidir diýip, Gahryman Arkadagymyz aýtdy we birnäçe tabşyryklary berdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri taryhymyza, medeniýetimize, däp-dessurlarymyza gadyr goýmagy başarýan, maşgala gymmatlyklaryna sarpa goýýan, kämil, beden, ruhy taýdan sagdyn şahsyýetleri kemala getirmek boýunça alnyp barylýan işleriň sergide şöhlelendirilmelidigini belläp, bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň biri bolan oba hojalygynyň ösdürilmeginde bu ugurda iş alyp barýan ýaş alymlaryň ukyp-başarnyklary, täze gözlegleri, ylmy açyşlary giňden ulanylýar. Hormatly Arkadagymyz şular barada aýtmak bilen, sergide ýaş alymlaryň ylmy işlerine, olaryň gazanan üstünliklerine orun berilmelidigini nygtady. Şeýle-de Milli Liderimiz ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny ösdürmekde, öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmakda, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksport ugurly önümleri öndürmekde, azyk bolçulygyny pugtalandyrmakda hususy pudaga uly ornuň degişlidigini aýdyp, telekeçileriň, hususan-da, ýaş telekeçileriň ýeten belent sepgitleriniň mynasyp şöhlelendirilmelidigini belläp, bu babatda degişli tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäheriniň ýaşlaryň şäheridigini aýdyp, ýaşlaryň döwletimiziň beýik geljegi, şu günki daýanjydygyny aýratyn nygtady. Şunda ýurdumyzyň ilkinji «akylly» şäherinde döwrebap durmuş düzümleriniň döredilmeginde ýaşlaryň täzeçil tekliplerine, ukyp-başarnyklaryna uly ähmiýet berlendigi bellenilip, Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygyna degişli tabşyryklar berildi.

Gahryman Arkadagymyz paýtagtymyzda gurlan we gurluşygy alnyp barylýan desgalarda öňdebaryjy inženerçilik-tehniki çözgütleriň, milli binagärligiň gadymy däpleriniň, häzirki zaman şähergurluşyk tejribesiniň sazlaşykly utgaşdyrylýandygyny we bu işde ýaşlaryň hem mynasyp paýynyň bardygyny aýdyp, bu ugurda anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Milli Liderimiz bu ýerde ýaşlar forumyna bagyşlanyp guraljak ulgamlaýyn sowal-jogap maslahaty babatda özüniň öwüt-ündewlerini we maslahatlaryny berdi. Gahryman Arkadagymyz bu maslahatyň möhüm ähmiýeti barada aýdyp, onda ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli ugurlarynda gazanylýan üstünlikleriň, döwletimiz tarapyndan ýaşlar baradaky edilýän aladanyň öz beýanyny tapmalydygyny belledi.

Türkmenistan ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmek boýunça halkara tagallalary goldaýar hem-de häzirki zamanyň möhüm meseleleriniň çözgüdini, ykdysady hyzmatdaşlygyň netijeli ugurlaryny işläp taýýarlamak, iri sebit taslamalaryny amala aşyrmak, medeni-ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmek arkaly halkara hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine saldamly goşant goşýar. Ýurdumyz durnukly ulag, energetika, ekologiýa, daşky gurşawy goramak ulgamlarynda halkara hyzmatdaşlygy pugtalandyryp, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň Kararnamalarynyň taslamalary bilen çykyş edýär we anyk teklipleri öňe sürýär. Bular barada ylmy-amaly maslahata gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlar giňişleýin maglumat almalydyrlar.

Gahryman Arkadagymyz ylmy-amaly maslahatyň geçiriljek ýeriniň bezeg aýratynlyklarynyň sanly ulgamyň we täzeçil tehnologiýalaryň mümkinçiliklerine esaslanmalydygyny, täsinligi, özboluşlylygy bilen oňa gatnaşyjylaryň her birinde ýatdan çykmajak täsirleri galdyrmalydygyny aýtdy.

Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli pudaklarynyň ýeten belent sepgitleri, ylym-bilim, saglygy goraýyş, sport, medeniýet ulgamlarynda gazanýan üstünlikleri dünýäniň iň öňdebaryjy tehnologiýalaryny ulanmak arkaly şöhlelendirilmelidir. Munuň özi ata Watanymyz Türkmenistanyň halkara giňişlikde ähli ugurlar babatda uly abraýa eýe bolýandygynyň ýene-de bir aýdyň beýany bolar.

Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasy ýaşlaryň hukuk we durmuş taýdan goraglylygyny üpjün etmek, olaryň arasynda ruhy-ahlak, medeni gymmatlyklarymyzy, milli däp-dessurlarymyzy wagyz etmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini has-da rowaçlandyrmak, watansöýüjiligi, raýat jogapkärçiligini, zähmete söýgini terbiýelemek, ýaşlaryň jemgyýetçilik-şahsy başlangyçlaryny ileri tutmak, goldamak we höweslendirmek, ýaşlar toparlarynyň isleglerini öwrenmek, hasaba almak, olary kanagatlandyrmak ýaly örän möhüm wezipeleri çözmek boýunça işleri alyp barýar diýip, Gahryman Arkadagymyz belledi we bu ugurda alnyp barylýan işleriň giňişleýin wagyz edilmeginiň wajypdygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, Milli Liderimiz ýaşlar forumyna bagyşlanyp geçiriljek ylmy-amaly maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmegi babatda birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Soňra Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny geçirdi. Gahryman Arkadagymyz ýakynda Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň şu ýyl ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda ýatdan çykmajak köp sanly çäreleriň geçirilendigi baradaky aýdanlaryna ünsi çekdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri döwlet Baştutanymyzyň tabşyryklaryna laýyklykda, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň jemlerini jemlemek, ähli ulgamlarda öz hünär ugurlary boýunça göreldeli zähmet çekip, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşandyny goşýan, halkara bäsleşiklerde, sport ýaryşlarynda öňdäki orunlary eýeläp, ata Watanymyzyň at-abraýyny belende galdyrýan ýaşlarymyzy sylaglamak bilen bagly öňde möhüm wezipeleriň durandygyny belledi.

Iş maslahatynyň barşynda degişli ýolbaşçylar şu ýyl ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynda bolup geçen taryhy wakalar, olaryň dürli ulgamlarda gazanan üstünlikleri, ýaşlary sylaglamak dabarasyna görülýän taýýarlyk barada hasabatlary berdiler.

Bellenilişi ýaly, Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly Diýarymyzda ýaşlar syýasatynyň has-da dabaralanýan ýyly boldy. Döredilýän döwrebap şertleriň, giň mümkinçilikleriň gurşawynda okap bilim alýan, dürli kärlerde zähmet çekýän, ylym, döredijilik, sport bilen meşgullanýan ýaşlar uly üstünlikleri gazandylar. Şu ýyl ýurdumyzyň mekdep okuwçylary we talyplary köp sanly halkara bilim bäsleşiklerinde, internet olimpiadalarynda baýrakly orunlara mynasyp boldular. Munuň özi ýurdumyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän bilim özgertmeleriniň ajaýyp miwesidir. Ýaşlarymyz medeniýet we sungat ugrundan geçirilen halkara bäsleşiklerde-de ýokary netijeleri görkezip, milli medeniýetimizi, sungatymyzy dünýä ýaýmakda mynasyp hyzmatlary bitirdiler. Olaryň sportda gazanýan üstünlikleri-de Watanymyzyň halkara abraýyny has-da artdyrýar.

Häzirki döwürde türkmen ýaşlary özlerine uly ynam bildirýän Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk göreldesine, parasatly öwüt-ündewlerine eýerip, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy, beýik başlangyçlary bilen ýurdumyzda oňyn özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýarlar. Olar türkmen halkynyň Milli Lideriniň sargytlaryny berk berjaý edip, okamak, öwrenmek, döretmek bilen, Watanymyzyň ösüşlerine mynasyp goşant goşýarlar.

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, häzirki bagtyýar döwrümiziň ýaşlary geljekde ýurdy beýgeltjek, türkmen döwletini gülletjek oglan-gyzlardyr. Ýaşlaryň joşgunly hyjuwy, Watana bolan söýgüsi, halal zähmete yhlasy, şu güne buýsanjy, röwşen geljege ynamy, dostluga, söýgä sarpasy, sagdyn durmuş ýörelgelerine ygrarlylygy täze taryhy döwrüň mysalynda öz synmaz ornuny tapýar. Şu ýyl ýurdumyzyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi babatda hem möhüm ähmiýetli taryhy wakalara beslendi. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň tomsunda hormatly Prezidentimiziň tassyklamagynda «Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2023 — 2030-njy ýyllar üçin Strategiýasy» kabul edildi. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça ýöriteleşdirilen düzüminiň — ÝUNESKO-nyň Bütindünýä ýaşlar jemgyýetiniň agzasy bolmagy ýurdumyzda ýaşlar ýylyny halkara üstünlikler bilen dabaralandyran nobatdaky ajaýyp waka boldy.

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy bagtyýar döwrümizde ýaşlaryň täzeçil teklipleri taýýarlamalydyklaryny aýtdy we gymmatly maslahatlaryny berdi. Forumyň çäklerindäki ýaşlaryň maslahatynyň ýokary derejede geçirilmelidigi, oňa ähli ugurlarda ýurdumyzyň öňdebaryjy ýaşlarynyň işjeň gatnaşmalydygy, umuman, ýaşlar ýylynyň jemleri bilen bagly bu çäräniň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmelidigi barada aýdyp, Gahryman Arkadagymyz möhüm wezipelere ünsi çekdi.

Forumda ähli ulgamlarda göreldeli zähmet çekýän, ukyp-başarnyklaryny, ussatlyklaryny görkezýän, ýurdumyzyň ösüşine mynasyp goşandyny goşýan, halkara bäsleşiklerde, sport ýaryşlarynda öňdäki orunlary eýeläp, ata Watanymyzyň at-abraýyny arşa göterýän ýaşlaryň, merdana ata-babalarymyzyň mertlik ýoluny mynasyp dowam etdirýän edermen ýaş Watan goragçylarynyň sylaglanylmalydygy, toplumlarda sylaglara mynasyp ýaşlary saýlap-seçmek babatdaky işleriň alnyp barylmalydygy we teklipleriň taýýarlanylmalydygy barada aýdyp, Milli Liderimiz öz maslahatlaryny berdi.

Ýaşlary sylaglamak dabarasy tamamlanandan soňra, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň ýeten belent sepgitlerini wasp edýän konsert geçiriler. Türkmen halkynyň Milli Lideri konsertiň taryhy wakalara beslenen Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň dabaraly jemlenmesi boljakdygyny belledi we onuň hemmetaraplaýyn ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegini üpjün etmek babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.

Gahryman Arkadagymyz iş maslahatyny jemläp, öňde durýan wezipeleri ýerine ýetirmekde hemmelere üstünlikleri arzuw etdi.

Soňky habarlar
22.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 35 million 703 müň dollaryndan gowrak boldy
21.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşda ýeňiji bolan «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerine we tälimçilerine
21.04
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
21.04
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
21.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
21.04
“Galkan” hokkeý toparynyň türgenleriniň we tälimçileriniň hormatyna dabara
20.04
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa
20.04
«Galkan» topary hokkeý boýunça halkara ýaryşyň Kubogyna mynasyp boldy
19.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.04
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi
top-arrow