Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministrini kabul etdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministrini kabul etdi
Çap edildi 17.11.2023
711

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suheýl Al Mazruini kabul etdi.

Myhman wagt tapyp kabul edendigi üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyza we türkmen halkynyň Milli Liderine Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti Şeýh Mohammed bin Zaýed Al Nahaýýanyň mähirli salamyny, iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Bellenilişi ýaly, BAE-de däp bolan, okgunly ösýän dostlukly döwletara gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna uly ähmiýet berilýär.

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow mähirli sözler üçin hoşallyk bildirip, Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidentine mähirli salamyny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi hem-de ýurdumyzyň netijeli türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygyna ygrarlydygyny tassyklady. Döwlet Baştutanymyz BAE-niň energetika we infrastruktura ministriniň şu gezekki saparynyň, onuň türkmen kärdeşleri bilen geçirjek gepleşikleriniň netijeli ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy giňeltmäge we diwersifikasiýalaşdyrmaga ýardam berjekdigine ynam bildirdi.

Duşuşygyň dowamynda uzak möhletlilik, özara bähbitlilik häsiýetine eýe bolan döwletara hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy. Şunda türkmen-emirlikler gatnaşyklarynyň dost-doganlygyň berk esaslaryna, özara hormat goýmak, ynanyşmak ýörelgelerine daýanyp, barha ösýändigi kanagatlanma bilen bellenildi. Türkmenistan we BAE Birleşen Milletler Guramasynyň hem-de beýleki halkara düzümleriň çäklerinde netijeli hyzmatdaşlyk edip, halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça öňe sürülýän başlangyçlara özara goldaw berýärler.

Bellenilişi ýaly, biziň ýurtlarymyz söwda-ykdysady, maliýe, ýangyç-energetika, ulag-kommunikasiýa ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Ýangyç-energetika pudagynda Birleşen Arap Emirlikleriniň öňdebaryjy kompaniýalary bilen bilelikde iş alyp barmakda oňyn tejribe toplandy. Baý tebigy serişdelere eýe bolan Türkmenistan bu ugurda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmäge taýýardyr. Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow dostlukly ýurtdaky hyzmatdaşlary ýurdumyzda durmuşa geçirilýän iri halkara energetika taslamalaryna işjeň gatnaşmaga çagyrdy. Şunda türkmen tarapynyň BAE-niň işewür düzümleriniň wekilleri bilen netijeli pikir alyşmaga, olaryň anyk tekliplerine garamaga taýýardygy tassyklanyldy.

Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we BAE-niň energetika we infrastruktura ministri Suheýl Al Mazrui däp bolan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň umumy abadançylygyň bähbidine mundan beýläk-de üstünlikli ösdüriljekdigine, täze many-mazmun bilen baýlaşdyryljakdygyna ynam bildirdiler.

Soňky habarlar
20.02
Türkmenistanyň Prezidenti Hindistan Respublikasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi
20.02
Döredijilikli syýasat we netijeli hyzmatdaşlyk — Watanymyzyň okgunly ösüşiniň möhüm şerti
19.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
19.02
Türkmenistanda Meksikanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
19.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 44 million 563 müň dollaryndan gowrak boldy
18.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary «Türkmenistanyň ussat diplomaty» diýen tapawutlandyryş nyşany bilen sylaglamak hakynda
18.02
Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk dörediji syýasaty we diplomatiýasy
17.02
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň diplomatik işgärlerine
16.02
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
15.02
Türkmenistanyň Prezidenti Litwa Respublikasynyň Prezidentini gutlady
top-arrow