Baş sahypa
\
Medeniýet
\
«Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalynyň jemleýji spektakly
Medeniýet
«Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalynyň jemleýji spektakly
Çap edildi 16.11.2023
1459

Festiwalyň soňky gününde Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry festiwala gatnaşyjylara dramaturg Gowşutgeldi Daňatarowyň «Magtymguly – köňül guşy» atly sahna oýnuny görkezdi.

Beýik şahyryň köptaraply şahsyýetine esaslanyp, dramaturg Magtymguly Pyragynyň sopuçylyk höwesine ünsi jemledi. Okuwynyň ilkinji döwründe Magtymguly Pyragy bu dini taglymaty özüne laýyk hasaplaýar we üç basgançagyny üstünlikli tamamlaýar.

Ýöne dördünji ädim – Hudaý bilen birleşmek. Şahyr bu basgançakdan saklanýar. «Men adamlara asmanda däl-de Ýer ýüzünde gerek» diýen pikire uýýar. «Goşgularym watandaşlarymyň ýüregini batyrlyk we asyllylyk bilen doldurmalydyr, şonda olara ýagşylygyň nirededigini we ýamanlygyň nirededigini bilmek has aňsat bolar». Öýüne gaýdyp gelip, eden hereketleriniň üsti bilen çykarylan netijeleriň dogrulygyny subut etdi.

Spektaklyň önümçilik režissýory Eziz Işangulyýew, önümçiligiň birinji bölüminde edebi ýazgynyň mistiki elementlerini nazardan salmady.

Festiwala gatnaşyjylar spektakla uly gyzyklanma bilen tomaşa etdiler.

Gowşutgeldi Daňatarow: «Festiwalyň bäş sany daşary ýurt çykyşyna uly gyzyklanma bilen tomaşa etdim. Gazagystanyň «Goragsyzlar güni» oýunyny has haladym. Bu sahna oýnundan täsirlenme ýüregimden henizem ýitip gitmeýär. Iki çykyşymyň festiwal programmasyna – «Söýgi hem hasrat» (Leýli we Mežnun hakynda) we festiwaly tamamlan «Magtymguly – köňül guşy» atly sahna oýnunyň festiwal maksatnamasyna gatnaşandygyna men örän şat.

Soňky habarlar
29.02
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyny gutlady
29.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyny gutlady
29.02
Watanymyzyň abadançylygy, halkymyzyň rowaçlygy — ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň esasy wezipesi
28.02
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan çäreler giň gerime eýe bolýar
27.02
Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek — Türkmenistanyň täze başlangyçlarynyň ileri tutulýan ugry
26.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
26.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda
26.02
2024-nji ýylyň 3-5-nji marty aralygynda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürler maslahaty geçiriler
26.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
26.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 16 million dollaryndan gowrak boldy
top-arrow