Baş sahypa
\
Medeniýet
\
«Söýgi hem hasrat» atly sahna oýny görkezildi
Medeniýet
«Söýgi hem hasrat» atly sahna oýny görkezildi
Çap edildi 16.11.2023
1507

Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatryň aktýorlary «Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty» atly IV halkara festiwalynyň gatnaşyjylaryna «Söýgi hem hasrat» spektaklyny hödürlediler.

Bu arap şahyry Kaýs ibn al Mulawwahanyň we Gündogaryň halk ertekileriniň esasynda döredilen meşhur aşyklar Leýliniň we Mežnunyň söýgüsi baradaky hekaýatlaryň biridir. «Söýgi hem hasrat» pýesasynyň dramaturgy Türkmenistanyň halk ýazyjysy Gowşutgeldi Daňatarow. Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, režissýor Aýnazar Batyrow tomaşaçylara sahnada gaty täsir galdyryjy bir hekaýa hödürlemegi başardy.

Mežnunyň keşbini Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwlet Berdiýew, Leýliniň keşbini Gülnabat Abdyllaýewa ýerine ýetirdiler. Aktýorlar aşyklaryň çagalykdan başlap, birek-birege bolan çäksiz mähir-muhabbetini görkezmegi başardylar: olaryň biri çagajyk wagty köp aglasa, diňe beýlekiniň ýanyna getirilmegi bilen köşeşýändigi has-da täsirli boldy.

Şeýle-de bolsa, aşyklaryň atalarynyň ýolbaşçylygyndaky taýpalaryň arasyndaky dawa sebäpli Mežnun bilen Leýlä birleşmek miýesser etmeýär. Leýliniň ölümi olaryň daşyny gurşap alan beýleki adamlaryň zalymlygyna we rehimsizligine garşy goýulýar. Horeograf Olga Wasilýewanyň balet sahnalary spektaklyň dramaturgiýasyna aýratyn goşant boldy. Şaý-sepler görnüşinde Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Batyr Beknazarowyň ýerine ýetiren sahna bezegi hem aýratyn täsir galdyrýar. 

Tomaşaçylar spektaklyň ähli döredijilerini mähirli el çarpyşmalar bilen gutladylar. Režissýor, dramaturg we dizaýner aktýorlara goşulyp sahna çykdylar. Gül çemenleri bilen birlikde, spektakla gatnaşyjylar ýörite Diplom we festiwalyň kubogyna eýe boldular.

Soňky habarlar
29.02
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyny gutlady
29.02
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Baştutanyny gutlady
29.02
Watanymyzyň abadançylygy, halkymyzyň rowaçlygy — ýurdumyzy mundan beýläk-de ösdürmegiň we maýa goýum Maksatnamasynyň esasy wezipesi
28.02
Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine bagyşlanan çäreler giň gerime eýe bolýar
27.02
Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek — Türkmenistanyň täze başlangyçlarynyň ileri tutulýan ugry
26.02
Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi
26.02
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen adyny dakmak hakynda
26.02
2024-nji ýylyň 3-5-nji marty aralygynda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewürler maslahaty geçiriler
26.02
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hat
26.02
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 16 million dollaryndan gowrak boldy
top-arrow