Baş sahypa
\
Ykdysadyýet
\
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy TDG-niň ýurtlaryna energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Ýol kartasynyň taýýarlanmagyny teklip etdi
Ykdysadyýet
Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy TDG-niň ýurtlaryna energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Ýol kartasynyň taýýarlanmagyny teklip etdi
Çap edildi 03.11.2023
810

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Astanada geçirilen Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) 10-njy Sammitindäki çykyşynda TDG-niň düzümine gatnaşýan ýurtlar tarapyndan energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Ýol kartasynyň taýýarlanmagyny teklip etdi.

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Türkmenistan baý nebit-gaz gorlaryna eýe bolmak bilen, energiýa göterijileriniň dünýä bazaryna ygtybarly we howpsuz ýagdaýda iberilmegi baradaky syýasaty alyp barýar. Ylaýta-da, türkmen tebigy gazynyň we elektrik energiýasynyň goňşy ýurtlara we sebitiň ýurtlaryna iberilmegi babatda işler amala aşyrylýar.

Türkmen halkynyň Milli Lideriniň aýdyşy ýaly, bu ugurda Türki Döwletleriň Guramasynyň düzümine girýän ýurtlar bilen ysnyşykly gatnaşyklar alnyp barylýar.

Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow mysal hökmünde häzirki wagtda Türkmenistanyň goňşy we doganlyk ýurtlar bolan Özbegistana we Azerbaýjana öz tebigy gazyny iberýändigini aýtdy.

«Şol bir wagtyň özünde, türkmen tebigy gazyny Hazar deňziniň üsti bilen Azerbaýjana, Türkiýä we geljekde dünýä bazarlaryna çykarmak üçin mümkinçiliklerimiz bar. Bu babatda ýakyn wagtda biziň doganlyk ýurtlarymyz bilen ähli zerur bolan meseleleri çözüp, degişli işleri amala aşyrarys diýip berk ynanýaryn» diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy nygtady.

Elektrik energetikasy barada aýtmak bilen, Gahryman Arkadagymyz bu gün Türkmenistanyň goňşy doganlyk ýurtlar bolan Özbegistana we Gyrgyzystana öz elektrik energiýasyny iberýändigini we geljekde elektrik energiýasyny Hazar deňziniň üsti bilen doganlyk Azerbaýjana we Türkiýä hem iberip biljekdigini aýtdy. 

Türkmen halkynyň Milli Lideri şu günüň özünde Hazar deňziniň türkmen kenarynda Türkmenbaşy şäheriniň ýanynda kuwwatlylygy 1574 megawat bolan täze döwrebap elektrik stansiýasynyň düýbüniň tutulandygyny aýratyn belledi.

«Umuman, durmuşa geçirilýän bilelikdäki işleri güýçlendirmek we hukuk taýdan berkitmek maksady bilen, Türki Döwletleriň Guramasynyň düzümine gatnaşýan ýurtlar tarapyndan energetika pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça Ýol kartasynyň taýýarlanmagyny maksadalaýyk hasaplaýaryn» diýip, Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.

Soňky habarlar
22.04
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 35 million 703 müň dollaryndan gowrak boldy
21.04
Hokkeý boýunça halkara ýaryşda ýeňiji bolan «Galkan» hokkeý toparynyň türgenlerine we tälimçilerine
21.04
Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany
21.04
Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary
21.04
Hormatly Prezidentimiziň adyna gelen hatlar
21.04
“Galkan” hokkeý toparynyň türgenleriniň we tälimçileriniň hormatyna dabara
20.04
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa
20.04
«Galkan» topary hokkeý boýunça halkara ýaryşyň Kubogyna mynasyp boldy
19.04
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
19.04
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllyk baýramy mynasybetli dabaralary we çäreleri geçirmek boýunça guramaçylyk topary döredildi
top-arrow