Baş sahypa
\
Syýasat habarlary
\
Türkmenistanyň Prezidenti «CARPI Tech» kompaniýasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi
Syýasat habarlary
Türkmenistanyň Prezidenti «CARPI Tech» kompaniýasynyň ýolbaşçylaryny kabul etdi
Çap edildi 26.09.2023
367

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow «CARPI Tech» kompaniýasynyň baş direktory Fransua Troneli we kompaniýanyň hormatly prezidenti Alberto Maria Skuerony kabul etdi.

Myhmanlar duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, döwlet Baştutanymyzy Garaşsyzlyk baýramy bilen tüýs ýürekden gutladylar hem-de Türkmenistanyň halkyna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Kompaniýanyň ýolbaşçylary ak mermerli Aşgabada ilkinji gezek gelip, onuň ajaýyp keşbine haýran galýandyklaryny we baýramçylyk günlerinde bu ýerde bolmagyň özlerinde uly kanagatlanma duýgusyny döredýändigini bellediler.

Döwlet Baştutanymyz myhmanlary mübärekläp we Garaşsyz Watanymyzyň 32 ýyllygy mynasybetli gutlaglary üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň gyzyklanma bildirýän öňdebaryjy kompaniýalary bilen netijeli işewür gatnaşyklar üçin hemişe açykdygyny nygtady. Şolaryň hatarynda «CARPI Tech» fransuz kompaniýasy hem bar.

Duşuşygyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we myhmanlar ykdysadyýetiň dürli pudaklarynda Türkmenistanda ýaýbaňlandyrylan giň gerimli özgertmeler maksatnamalary bilen bagly özara gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alyşdylar. Şunda senagat pudagyny diwersifikasiýalaşdyrmaga, ýokary tehnologiýalary ornaşdyrmak esasynda onuň düzümini döwrebaplaşdyrmaga, daşary ýurtlaryň öňdebaryjy tejribesini, hususan-da, suw üpjünçiligi ulgamynyň desgalarynyň gurluşygy babatdaky tejribesini çekmäge aýratyn ähmiýet berilýär.

«CARPI Tech» kompaniýasynyň ýolbaşçylary türkmen bazarynyň Fransiýanyň işewür toparlary üçin örän özüne çekijidigini bellediler.

Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, ýurdumyzda oba hojalyk ulgamyny döwrebaplaşdyrmaga, daşky gurşawy goramaga, suw serişdelerini dolandyrmaga hem-de suwarmagyň täze usullaryny ornaşdyrmaga uly üns berilýär. Döwletimiz ekologik abadançylygy üpjün etmek üçin daşary ýurtly kompaniýalar we abraýly halkara guramalar bilen bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirýär. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenistan dünýäniň tejribesini hem-de ylmyň iň täze gazananlaryny ulanmakda halkara işewür toparlaryň öňdebaryjy wekilleri bilen özara bähbitli gatnaşyklary pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýär.

Hormatly Prezidentimiz «CARPI Tech» kompaniýasynyň suw desgalarynda ulanylýan gidroizolýasiýa we suwasty ýörite gatlaklaryň önümçiligi boýunça dünýäde öňdebaryjylaryň biri bolup durýandygyny we toplan oňyn tejribesini nazara alyp, onuň uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin oňat mümkinçilikleriniň bardygyny belledi. Şunuň bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyz türkmen tarapynyň kompaniýanyň anyk tekliplerine garamaga taýýardygyny nygtady.

Duşuşygyň ahyrynda «CARPI Tech» kompaniýasynyň ýolbaşçylary wagt tapyp kabul edendigi we bildirýän ynamy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa berk jan saglyk, ýurdumyzyň we halkymyzyň abadançylygynyň bähbidine alyp barýan giň gerimli işlerinde täze üstünlikleri arzuw etdiler.

Soňky habarlar
11.12
TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 83 million 643 müň dollaryndan gowrak boldy
10.12
Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW: — Geljekde-de mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny üpjün etmek ugrunda ähli zerur işler amala aşyrylar
09.12
Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Arkadag şäherinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy
09.12
Germaniýa Federatiw Respublikasynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna bagyşlanan çäreler geçirildi
08.12
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowa
08.12
Türkmenistanda lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahaty geçirilýär
07.12
«Jemgyýetçilik saglygy goraýyşda ýüze çykýan howplara taýýarlyk we olara garşy göreşmek meseleleri boýunça Goşulyşmazlyk Hereketiniň agza ýurtlarynyň hyzmatdaşlygy» atly lukmançylyk we sanitariýa edaralarynyň ýörite maslahatyna gatnaşyjylara
07.12
Türkmenistanda Kuweýt Döwletiniň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady
top-arrow