Baş sahypa
\
Medeniýet
\
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynda Magtymgulynyň goşgusyny okady
Medeniýet
Türkmenistanyň Prezidenti BMG-niň Baş Assambleýasynda Magtymgulynyň goşgusyny okady
Çap edildi 19.09.2023
300

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Nýu-Ýork şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Asssambleýasynyň 78-nji mejlisinde türkmen we dünýä edebiýatynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň goşgusyny okady.

«Geljek ýyl Türkmenistanda we onuň çäklerinden daşarda, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynda türkmen halkynyň görnükli ogly, akyldar şahyr, filosof we jemgyýetçilik işgäri Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden bellener» – diýip, Arkadagly Serdarymyz aýtdy.

Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ahli medeniýetli adamzat diňe bir dünýä edebiýatyna däl-de, eýsem tutuş Gündogaryň, bütin dünýäniň medeni ösüşine örän uly özboluşly goşant goşan beýik ynsanperwer şahyry ýatlaýar we oňa hormat goýýar. 

«Men öz çykyşymy Magtymgulynyň «Adamzat» atly goşgusynyň şu sözleri bilen tamamlamak isleýärin. Bu goşguda şahyr döwürdeşlerine we geljekki nesillere örän täsirli şeýle setirler bilen ýüzlenýär:

«Ýatsa-tursa hyýalyndan çykarmaz,

Kaýsy işe maýyl bolsa adamzat» – diýip, hormatly Prezidentimiz şahyryň goşgusyny okady.

«Goý, döredijilikli oý-pikirlere, parahatçylyk, adalatlylyk hem-de ösüş ideallaryna wepalylyk biziň bilelikdäki işimizde esasy we aýdyň ýörelge bolup hyzmat etsin» – diýip, döwlet Baştutanymyz arzuw etdi.

Soňky habarlar
27.09
Döwlet Baştutanymyz Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaralara gatnaşdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyzlyk binasyna gül goýmak dabarasyna gatnaşdy
27.09
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralarynyň tapawutlanan harby gullukçylaryna hem-de işgärlerine sylaglary gowşurmagy tabşyrdy
27.09
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmen halkynyň Milli Lideriniň adyna gelen hatlar
27.09
Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň dykgatyna
27.09
Watanymyzyň bagtyýar halkynyň asuda durmuşynyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy
27.09
Aşgabatda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli dabaraly ýöriş başlandy
27.09
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna
26.09
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Bileleşiginiň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisini kabul etdi
top-arrow